Медицински пункт

Медицинският пункт е изпълнителен орган за управление, планиране, организиране и контрол на медицинското осигуряване на личния състав на университета при осигуряване на ежедневната дейност и при стихийни бедствия и аварии.

Медицинският пункт е в състава на МБАЛ – Плевен, като функционално е подчинен на Началника на университета. Непосредственото ръководство се осъществява от началника на пункта, а при неговото отсъствие - от заместник-началника на пункта.

Военнослужещите от медицинския пункт в своята ежедневна работа изпълняват следните основни задачи:

  • изучават общата заболеваемост и травматизма и разработват и осъществява мероприятия за предпазване на личния състав от заболявания и травматизъм;
  • осъществяват медицински контрол върху физкултурата, храненето, водоснабдяването и настаняването на личния състав;
  • организират и ръководят снабдяването с медико-санитарно имущество и медицинска техника;
  • организират и ръководят военномедицинската подготовка на личния състав на обучаемите в университета.

Медицински пункт  Медицински пункт