Прием за обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

през учебната 2024-2025 г.

Граждански специалности за обучение през учебната 2024/2025 г.
БРОЙ МЕСТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ТАКСИ ЗА СТУДЕНТИ
Специалности Редовно Задочно Дистанционно Място на обучение Годишна такса
 
ОКС "Бакалавър"          
1
Стопанска логистика
 
 
 
В. Търново  
2
Индустриален мениджмънт
 
 
 
В. Търново  
3
Защита на населението и инфраструктурата
 
 
 
В. Търново  
4
Автомобилна техника и транспортна логистика
 
 
 
В. Търново  
5
Национална и регионална сигурност
 
 
 
В. Търново  
6
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
 
 
 
В. Търново  
7
Административна и информационна сигурност
 
 
 
Шумен  
8
Телекомуникации
 
 
 
Шумен  
9
Компютърни системи и киберсигурност
 
 
 
Шумен  
10
Сигурност на електронното управление
 
 
 
Шумен  
11
Компютърни технологии за проектиране
 
 
 
Шумен  
 
ОКС "Магистър"
 
 
 
   
1
Геодезия
 
 
 
Шумен  
Условия и документи за кандидатстване
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за студенти подават следните документи за кандидатстване:

 1. Заявление (изтегли PDF);
 2. Състезателен картон (изтегли PDF);
 3. Медицинско свидетелство, издадено от Областния диспансер за психични заболявания;
 4. Копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Важно!
Заявлението и състезателният картон са по образец на НВУ „Васил Левски”.
Кандидат-студенти, явяващи се на общообразователен тест, трябва да подадат документи не по-късно от 07.06.2024 г.
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование и ползващи ДЗИ или оценка от конкурсен изпит от други ВУЗ към момента на подаване на документите представят пълния комплект документи до 28.06.2024 г.
Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване.
 
Телефон за връзка: тел: 062/618833 
Кандидатите за студенти подават документи в отдел "Учебна дейност" на НВУ "Васил Левски", град Велико Търново, бул. "България" №76 или във факултет "Артилерия, ПВО и КИС", град Шумен, ул. "Карел Шкорпил" 1.

Кандидатстването може да стане и онлайн, като сканираните копия на попълнените документи, платежното нареждане, медицинското свидетелство и дипломата за средно обраование се изпращат на имейл адрес: priem@nvu.bg

Заплащането на таксите се извършва по банков път.
Банка ДСК - АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC - STSABGSF
 
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за обработване на документите в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.
Конкурсни изпити
Студентите се приемат за обучение чрез конкурсен изпит под формата на общообразователен тест, който ще се проведе на 11.06.2024г. от 13.00ч. Кандидатите е необходимо да се явят 1 час преди началото на изпита в НВУ "Васил Левски", КПП-юг.
 
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА!

1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2024 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

2. Оценка от положен през 2024 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

За участие в конкурсния изпит кандидатът заплаща такса за първи изпит 30 лв.
 
За ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ТЕСТ
Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в шест части: по 20 въпроса, разпределени в раздели математика, история, география, български език и по 10 въпроса от раздели физика и химия. Въпросите съдържат условие, с четири различни отговора, като един от тях е верен. В деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син химикал и времето за работа е 4 часа.
 
ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобалната система, според процента от верни отговори:
Брой точки 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Оценки 3,00 3,06 3,12 3,18 3,24 3,30 3,36 3,42 3,48 3,54 3,60
 
Брой точки 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Оценки 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26
 
Брой точки 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Оценки 4,32 4,38 4,44 4,50 4,56 4,62 4,68 4,74 4,80 4,86 4,92
 
Брой точки 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Оценки 4,98 5,04 5,10 5,16 5,22 5,28 5,34 5,40 5,46 5,52 5,58
 
Брой точки 74 75 76 77 78 79 80        
Оценки 5,64 5,70 5,76 5,82 5,88 5,94 6,00        
Примерни общообразователни тестове
Балообразуване
Състезателният бал на кандидатите се образува, като сума от:
 • утроената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2024 г. в друго акредитирано висше училище;
 • оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценка от държавния зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика.
Класиране и записване
Класирането на кандидатите за студенти се извършва на два етапа за обявените места по специалности и форми на обучение.
 
Първо класиране – на 4 юли 2024 г.
Кандидатите, класирани при първо класиране по първата желана от тях специалност, трябва да се запишат за студенти в указания по-долу срок. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие във второто класиране.
Кандидатите, класирани при първото класиране за специалност, посочена на второ или следващо място, участват във второто класиране, без да потвърждават допълнително желанието си за това.
 
Важно! 
Мястото на незаписалите се по първо класиране не се запазва.
 
Второ класиране – на 10 юли 2024 г.
Второто класиране е окончателно. Класираните кандидати трябва да се запишат в указания по-долу срок за студенти по специалността, в която са класирани. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.
След изтичане на срока за записване, по второ класиране, незаетите места се попълват от останалите кандидати по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.
 
Важно! 
При попълване на незаетите места по низходящ ред на бала, явяването на кандидатите за студенти е задължително.
 
Записване на приетите за студенти
 • на първо класиране – 5, 8 и 9 юли 2024 г.
 • на второ класиране – 12 и 13 юли 2024 г.
 • Записване на кандидат-студентите на незаетите места - 17 юли 2024 г.
Приетите студенти при записване представят следните документи:
 • диплома за средно образование – оригинал;
 • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
 • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
 • Комплект документи за записване на нови студенти (по образец) - 25 лв.;
 • лична карта, която след проверката се връща на студента;
 • документ за внесена такса за обучение през първия семестър и такса за комплект студентски документи.
Годишни такси
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски съвет.
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
Годишна
такса-ОКС „бакалавър”
държавна поръчка
Годишна
такса - ОКС „бакалавър”
платено обучение
Р З Д Р З Д
3. Социални, стопански и правни науки
3.7. Администрация и управление
  Стопанска логистика            
5. Технически науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника
  Телекомуникации            
  Сигурност на електронното управление            
  Компютърни системи и киберсигурност            
  Компютърни технологии за проектиране            
5.13. Общо инженерство
  Индустриален мениджмънт            
  Защита на населението и инфраструктурата.            
  Автомобилна техника и транспортна логистика.            
9. Сигурност и отбрана
9.1. Национална сигурност
  Национална и регионална сигурност            
  Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи            
  Административна и информационна сигурност            
Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се заплаща при записването на приетия за студент.
Резултати от кандидат-студентски изпити
 
Резултатите от проведените кандидат-студентски изпити може да проверите ТУК.

Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:

гр. Велико Търново

5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
Телефони:

062 61 88 22 - централа

Отдел "Учебна дейност"
062 61 88 33

e-mail: uduk@nvu.bg

Виж на картата
гр. Шумен

Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС‟
9700 гр. Шумен

ул. „Карел Шкорпил‟ № 1
Тел/факс: 

054 80 10 40 - централа
054 87 74 63

e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg

Виж на картата