Гражданска специалност „Стопанска логистика”

Факултет: „Логистика и технологии”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Мениджър”

Форма на обучение: Редовна и задочна

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Логистиката като понятие произлиза от старогръцкия корен logos и се трансформира в Logisticos, което означава сметка, способен в изчисляването, пресмятането. В съвременната теория и практика служи да опише една много стара практика по доставките, транспорта и съхранението на стоки и суровини. Областите на приложение са военната логистика, стопанската логистика, логистика на услугите и логистика на проявите (събитията). Развитието на стопанската логистика се свързва с военната логистика и се основава на теорията на седемте „п”: подходящ продукт, подходящо количество, подходящо състояние, подходящо време, подходящо място, подходящ клиент и подходящи разходи. На тази основа Европейската асоциация по логистика определя логистиката като осъществяване и управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите дейности, свързани с това движение и разполагане в рамките на системата, организирана за постигане на определени цели. От тук стопанската логистика е процес на осъществяване и интегрирано управление на материалните и информационните за тях потоци от мястото на възникване, през всички фази и етапи на движение до мястото на крайното им потребление, с цел осигуряването на максимално ниво на обслужване на клиентите с минимални разходи. В обхвата на стопанската логистика са обособени фазите снабдяване, производство и дистрибуция, с обособените между тях транспортни и информационни потоци и управлението на запасите. В съответствие с това е определена насочеността на обучение по специалността „Стопанска логистика”.

По специалността “Стопанска логистика” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Администрация и управление” в област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на управлението на логистичните дейности в предприятията от публично-частния сектор. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план за обучение по специалността “Стопанска логистика” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 902 часа лекции и 1333 часа упражнения. Структуриран е в 5 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 49 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити – 27 учебни дисциплини; текущи оценки – 22 учебни дисциплини и курсов проект – 1. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 – за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност “Стопанска логистика” се издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “мениджър”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

1.1 Основните модули в учебния план са:

Първи модул “Фундаментални учебни дисциплини” включва учебните дисциплини Приложна математика, Основи на политологията, Химия, Основи на икономиката, Философия, Информатика, Бизнес етика и деонтология, Култура на речевото общуване, Здравословни и безопасни условия на труд, Екология, Риторика или Логика, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната им подготовка при обучението по специалността.

Втори модул „Управление и логистика” съдържа в себе си учебните дисциплини, които формират мениджърските знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са вклщчени следните дисциплини: Основи на стопанската логистика, Маркетинг, Управление на снабдяването, Основи на управлението, Прогнозиране и планиране, Икономическа статистика, Микро- и Макроикономика, Финанси, Теория на счетовидството, счетоводство на предприятието, Търговско право, Количествени методи в логистиката, Стокознание, Управление на ресурси, управление на транспорта в логистиката, Теория и анализ на риска при превоз на хора и товари; Управление на човешките ресурси или Организационно поведение, Икономика на логистичните дейности или Икономика на предприятието, Експлоатация и поддръжка на инфраструктура или Транспортна инфраструктура, Маркетингови изследвания или Дистрибуционна политика, Митнически процедури в международния транспорт или Митническа политика, Уптравление на инвестиции или Управление на иновации; Борси и борсови операции, Интермодални терминали, Бизнес-комуникации в логистиката, Стратегическо управление.

Трети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки.

Четвърти модул „Физическа подготовка” е насочен към физическото възпитание на обучаемите в хорариум от 240 часа, като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло.

Пети модул „Практическа подготовка” предвижда провеждането на стаж по специалността в бизнес структурите с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като мениджъри на различни нива на управление.

Подреждането на учебните дисциплини в посочените модули по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка – надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

1.2 Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността “Стопанска логистика” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация, като гражданин и специалист по управление на ресурси и управление на логистичните дейности. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • със знания за икономичното, ефективното и ефикасното управление на материалните, финансовите, човешките и информационните ресурси и логистичната поддръжка;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.

1.3 В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Стопанска логистика” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Администрация и управление” в област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.

2. Професионална реализация

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защитата на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на обществено-икономическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Обучението по специалността се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции

3.1 Нови знания:

 • по фундаменталните икономически дисциплини;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за организацията на счетоводния процес;
 • по маркетинговата политика на бизнес организациите;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на запасите;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.

3.2 Изградени нови способности:

 • да ръководят логистичните процеси на организацията;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси;
 • да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение, транспортиране и съхранение;
 • да ръководят прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането;
 • да предлагат оферти, водят преговори и сключват сделки;
 • да използват счетоводната информация за изработването и вземането на управленски решения;
 • да анализират логистичните разходи и разкриват резервите за тяхното намаляване;
 • да анализират финансовото състояние на предприятието и вземат обосновани управленски решения;
 • да съдействат за повишаване качеството на логистичното обслужване;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • да управляват качеството и да оценяват риска;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват справочна документация и информация.

3.3 Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата.