Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Национален военен университет „Васил Левски“ се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайта на Национален военен университет „Васил Левски“
Адрес: https://nvu.bg/
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
I. Статус на съответствие
Частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради изключенията, посочени по-долу.
II. Недостъпно съдържание
Описание и посочване на несъответствието
Възможности за избор
Алтернативно представяне на записаните аудио материали.
Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
Аудио представяне на видео съдържанието.
Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.
Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.
Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.
Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.
Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.
Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
За използваните подвижни компоненти от потребителския компонент е предвиден механизъм за контрол (прекъсване или спиране)
За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.
Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично
Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието.
Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.
Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.
Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.
Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.
Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма установени такива случаи
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.
Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите
Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието
Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.
Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Публикуваното видео е придружено с пояснителен текст, както и с аудио покритие.
Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
29.11.2023 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
29.11.2024 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
29.11.2023 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение
Обратна информация и данни за контакт
Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт
Адрес и кореспонденция: 
гр. Велико Търново,
бул. България №76
електронен адрес: nvu@nvu.bg
Процедура по прилагане
1. Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на НВУ „Васил Левски“, се подават на адрес: гр. Велико Търново, бул. България №76 или по електронен път на адрес на НВУ: nvu@nvu.bg
2. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
3. Когато подалият сигнала е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
В случай, че Национален военен университет „Васил Левски“:
1. Не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба.
2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
  1. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление". 
РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Национален военен университет „Васил Левски“ се ангажира да осигури достъпност до уебсайта си с цел да бъде ориентиран към потребителите, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато се стремим да подобряваме потребителското изживяване за всички и да прилагаме съответните стандарти за достъпност.
Достъпността на електронното съдържание е с цел осигуряване на ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.
Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.
Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
29.11.2023 г.
Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
29.11.2023 г.
Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на уебсайта на Национален военен университет „Васил Левски“, е налична на адрес: