На 26 ноември Военната Алма матер празнува 142 години от създаването си

За НВУ
„Васил Левски‟

МИСИЯ И ЗАДАЧИ

Мисията на НВУ „Васил Левски‟ е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото. Основните задачи, които НВУ „Васил Левски‟ изпълнява, са:
  • Обучение на курсанти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
  • Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”;
  • Обучение на докторанти;
  • Обучение на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация;
  • Извършване на научни и приложни изследвания;
  • Издателска, информационна, културна и спортна дейност.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности