ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ

Професионалната квалификация на военнослужещите и цивилните служители като мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит подлежи на непрекъснато усъвършенстване чрез система от курсове, провеждани в университета.

Обучението на специализанти се реализира чрез обучение в курсове за:

  • Длъжностна квалификация;
  • Допълнителна квалификация;
    • Целева квалификация;
    • Езикова квалификация.
  • Преквалификация.

Организацията на обучението на специализантите се осъществява в:

  • Център "Професионално и продължаващо обучение";
  • Департамент “Чуждоезиково обучение”;
  • Департамент “Езиково обучение и физическа подготовка”.

Средногодишно в специализираните акредитирани звена на НВУ "Васил Левски" се провеждат 100 курса с продължителност от 1 до 24 седмици и общ брой на обучаемите от 1000 до 1200 човека.

 УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ