Полковник доцент доктор инженер Илиян Цветанов Ангелов

Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи“

Полковник доцент доктор инженер Илиян Цветанов Ангелов

Полковник доцент доктор инженер Илиян Цветанов Ангелов

 
 РОДЕН
17 октомври 1968 г., гр. Нова Загора, обл. Сливен
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1999 – 2014
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България) 
Образователна и научна степен „Доктор” по Научна специалност: 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”; Област на висше образование: 5. Технически науки; Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
2004 – 2005
ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България) 
Магистър по „Организация и управление на КИС в оперативно-тактическите формирования”
1986 – 1991 
ВНВУ „Васил Левски” (сега НВУ „Васил Левски”), гр. Велико Търново (България) 
Бакалавър с военна квалификация: „Офицер от свързочни войски – военен инженер по експлоатация на свързочните средства”
Магистър по гражданска специалност: „Съобщителна и осигурителна техника и системи”
1983 – 1986
СПТУЕ „Александър Степанович Попов” (сега ТЕ „Александър Степанович Попов”), гр. Велико Търново (България)
Средно образование със специалност „Монтьор на радиоелектронна техника”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
Стратегически курс – ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България)
2015
Специализирано обучение по Сигурност на АИС или мрежи – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)
2006
Специализирано обучение по Криптографски методи за защита на информацията в КИС и приложението им във Въоръжените сили на Република България – Комендантство – МО, гр. София (България)
2006
Офицерски стаж на длъжност „Началник на отделение експлоатация на КИС в СКИС“ – стаж в под. 38040-ГЩ, гр. София (България)
2004
Обучение по „Защита на класифицираната информация“ – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)
2004
Курс по „Работа в щабове на многонационални съвместни оперативни сили“ – ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България)
2000
Курс по „Базова компютърна подготовка“ – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)
1999
Курс по „Английски език – второ ниво“ – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)
1992
Курс по „Английски език“ – Дом на техниката, гр. Ловеч (България)
1992
Курс по специалност: „Многоканални уплътнителни системи“ – ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България)
1993
Класна специалност I клас: „Радиорелеен майстор“ – под. 42820, гр. Ловеч (България)
1993
Класна специалност II клас: „Радиорелеен майстор“ – под. 42820, гр. Ловеч (България)
1992
Класна специалност II клас: „КРОС механик“ – под. 42820, гр. Ловеч (България)
1989
Класна специалност II клас: „Радист на радиостанция без буквопечатане“ – ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)
1986
Професионална квалификация III разряд: „Монтьор на радиоелектронна техника“ – СПТУЕ „Александър Степанович Попов”, гр. Велико Търново (България)
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 14.10.2020 
Изборна длъжност „декан на факултет”
11.06. –14.10.2020
Изборна длъжност ВРИД „декан на факултет”
2018 – 2020
Изборна длъжност „заместник-декан на факултет”
от 2017
Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи” на НВУ „Васил Левски”
2001 – 2017
Главен асистент в катедра „Свързочна подготовка” (сега катедра „Комуникационни и информационни системи”) на НВУ „Васил Левски”
2000 – 2001
Старши асистент в катедра „Свързочна подготовка” (сега катедра „Комуникационни и информационни системи”) на НВУ „Васил Левски”
1996 – 2000
Асистент в катедра „Свързочна подготовка” (сега катедра „Комуникационни и информационни системи”) на НВУ „Васил Левски”
1992 – 1996
Инженер по ремонта на радиорелейни и тропосферни станции – под. 42820, гр. Ловеч (България)
1991 – 1992
Командир на КРОС взвод – под. 42820, гр. Ловеч (България)
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Телекомуникационна техника и основи на интегрираните телекомуникационни мрежи
 
Надеждност на комуникационна апаратура
 
Хардуерни и софтуерни технологии за защита на информацията в КИС
 
Специални измервания в комуникационните и информационни възли
 
Техническа експлоатация в КИС
 
Технически системи за сигурност и защита на класифицираната информация
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG – NATO 6001
2-2-2-2
руски език
B2-C1-B1-B1-B1