СТРУКТУРА НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

КОМАНДВАНЕ

Основни звена

Обслужващи звена

Администрация

 • Служба „Сигурност на информацията”
 • Учрежденски архив
 • Отделение „Финанси”
 • Служба „Връзки с обществеността, културно-информационна дейност и международно сътрудничество”
 • Отделение „Оперативно”
 • Отдел „Личен състав”
 • Отдел „Учебна дейност”
 • Отделение „Логистика”
 • Отделение „Планиране, програмиране, бюджет и обществени поръчки”
 • Служба „Комуникационни и информационни системи”
 • Секция „Психологично осигуряване”