АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА

 Служба „Сигурност на информацията”

 Учрежденски архив

 Отделение „Финанси”

 Служба „Връзки с обществеността, културно-информационна дейност и международно сътрудничество”

 Отделение „Оперативно”

 Отдел „Личен състав”

 Отдел „Учебна дейност”

 Отделение „Логистика”

 Отделение „Планиране, програмиране, бюджет и обществени поръчки”

 Служба „Комуникационни и информационни системи”

 Секция „Психологично осигуряване”