„Геодезия”

Специалност „Геодезия”, регулирана професия „Инженер в Геодезията, картографията и кадастъра”

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Форма на обучение: редовна

Продължителност на обучението: 5 години (10 семестъра)

Студентите в специалност „Геодезия" получават задълбочени знания и умения в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Конкурсни изпити и матури, с които се кандидатства за специалността

Оценки от дипломата за средно образование

По избор:

тест по математика

матура по математика

тест по информатика

тест по физика

матура по физика и астрономия

тест по бълг. език и литература

матура по бълг. език и литература

По избор:

математика

физика и астрономия

Балът за класиране в специалността се образува като сума от:

  • утроената оценка от конкурсен изпит или матура;
  • оценката от дипломата за средно образование.

Завършилите специалността „Геодезия” получават професионална квалификация инженер в геодезията, картографията и кадастъра.

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността „Геодезия” могат да реализират своите знания и умения са:

  • административни и технически ръководители;
  • мениджъри и технически изпълнители в различните държавни и местни институции и геодезически фирми, в техническите служби към адми­нистративните органи за управление, в отрасли на строителството, земе­делието, икономиката, енергетиката и др.;
  • експерти в системата на Министерството на отбраната;
  • преподаватели в строителните гимназии и висши училища;
  • вещи лица към съдебната система;
  • ръководители на геодезически фирми и служби и др.

Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в докторски програми.