Гражданска специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика”

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИATTL

 • Категория обучаеми: студенти;
 • област на висшето образование: Технически науки;
 • професионално направление: Общо инженерство;
 • професионална квалификация: инженер;
 • срок на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовно или задочно

Реализация на обучаемите (Какво ще работя?)

Успешно завършилите тази специалност имат възможност да се реализират в редица сфери, като:

 • Автомобилни заводи;
 • Транспортни и логистични фирми, занимаващи се с експлоатация и ремонт на автомобили, трактори и кари;
 • Сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомобили;
 • Държавни структури, свързани с административното обслужване и контрол на транспортните средства, като Автомобилна администрация; отделите по транспорт на общините, пътна полиция и др,
 • Представителства на фирми за продажба на автомобили, авточасти и сервизна техника;
 • Пунктове за годишни технически прегледи

Учебен план (Какво ще уча?)АТТЛ

Дисциплините в учебния план са групирани в няколко модула:

 • Фундаментални учебни дисциплини;
 • Общоинженерни дисциплини;
 • Специални инженерни дисциплини;
 • Специализиращи дисциплини;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Физическа подготовка;
 • Практическа подготовка.

В резултат от обучението по учебния план се придобиват следните компетенции: 

Знания:

 • по фундаменталните инженерни дисциплини;
 • по инженерните дисциплини в областта на експлоатацията на автомобилната техника и други специални машини и съоръжения;
 • по теоретичните основи на транспортната логистика;
 • по организацията и управлението на производствени и технологични процеси;
 • по теоретичните основи за управление на качеството с изискванията на стандартите от серията ISO 9001;
 • по основните закони и методи за количествен анализ на базата на естествените науки.
 • западен език;

Умения:

 • да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на образци техника и различни системи и обекти;
 •  да планират и ръководи експлоатацията на автомобилна техника
 •  организация и управление на технологични процеси;
 • работа с техническа документация;