Гражданска специалност „Защита на населението и инфраструктурата”

Факултет: „Сигурност и отбрана”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Инженер по защита на населението и инфраструктурата”

Форма на обучение: Редовно и задочно

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции. 
Обучението в специалността „Защита на населението и инфраструктурата” е предназначено да подготвя кадри в област на висшето образование „Общо инженерство” в професионално направление „Технически науки” с образователно-квалификационна степен „магистър”. Завършилите специалността ще могат да се реализират в държавния, областния, общинския и частния сектор.
Учебният план за обучение по специалността „Защита на населението и инфраструктурата” е структуриран в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол. Обучението завършва със защита на дипломен проект или държавен изпит.
При завършване на обучението по специалност „Защита на населението и инфраструктурата” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация „Магистър- инженер по защита на населението и инфраструктурата”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.
Основните дисциплини включени в учебните планове са в пряка зависимост от притежаваната професионална квалификация от всеки обучаем.
Практическата подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността в структурите свързани със защита на населението и инфраструктурата с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като мениджъри на различни нива.
Подреждането на учебните дисциплини по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всеки семестър у обучаемите се формират определен набор от компетенции.
Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:
 • да притежава фундаментална научна подготовка, свързана с характеристиката на бедствията, авариите и катастрофите и инфраструктурните обекти;
 • да притежава комплексни знания за съоръженията и обектите и да вземат решения в условия на риск, като потенциални членове на Постоянните комисии по бедствия и аварии;
 • да има необходимата компетентност за планиране и извършване на аварийно- възстановителните дейности;
 • да притежава способности и организационни качества за работа в екип;
 • да използва съвременна техника за обработка и анализ на данни при бедствия, аварии и катастрофи;
 • да определя икономическата ефективност на вземаните решения;
 • да изпълнява задачи по осигуряване, съхранение, използване и разпределение на ресурсите при дейности по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи;
 • да има задълбочена компетентност за проектиране и извършване на аварийно-възстановителните процеси.
Випускникът от специалността „Защита на населението и инфраструктурата” се готви интелектуално и професионално като гражданин и специалист по управление на аварийно- спасителни и възстановителни дейности.
В резултат на обучението си, випускникът придобива висше образование по специалността „Защита на населението и инфраструктурата” на образователно- квалификационна степен „магистър” в област на висшето образование „Общо инженерство” в професионално направление „Технически науки”.
 
2. Професионална реализация.
След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще може да заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.
 
3.1. Нови знания за:
 • Същността и причините за възникване на бедствията, авариите и катастрофите;
 • Техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг;
 • Предназначението, техническите характеристики, устройството и експлоатацията на аварийно-спасителната техника;
 • Предназначението, реда за използване на индивидуалните и колективните технически средства за защита;
 • Защитата от промишлени аварии, екологични и транспортни катастрофи;
 • Организацията на евакуацията от сгради, обекти и райони;
 • Методите за ръководене на звена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, областните и общински структури за аварийно-спасителни работи.
3.2. Изградени нови способности за:
 • използването на техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг;
 • експлоатацията на аварийно-спасителната техника;
 • реда за използване на индивидуалните и колективните технически средства за защита;
 • защитата от промишлени аварии, екологични и транспортни катастрофи;
 • организацията на евакуацията от сгради и обекти;
 • методите за ръководене на звена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Гражданска защита, областните и общински структури за аварийно- спасителни работи.
3.3. Ценностни ориентации и нагласи:
 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване в йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата.