Гражданска специалност „Национална и регионална сигурност”

Факултет: „Сигурност и отбрана”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Експерт по национална и регионална сигурност”

Форма на обучение: Редовна и задочна

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

1. Насоченост на изграждане на випускника и изпълнявани функции.

Националната сигурност е основна категория в съвременния политически свят. Тя е системоопределящ елемент в системите за регионална и в системите за глобална сигурност. Националната сигурност отразява състояние, което е основна цел и условие за оцеляване на преобладаващата част от човечеството.

По специалността „Национална и регионална сигурност” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на националната сигурност, а също така и знания за дейността на гражданските политически, социално-икономически структури и системи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план по специалността „Национална и регионална сигурност” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 1090 часа лекции и 1145 часа упражнения. Структуриран е в 7 модула като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 41 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити- 24 учебни дисциплини; текущи оценки- 26 учебни дисциплини. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 за държавен изпит. При завършване на обучението по специалността „Национална и регионална сигурност” се издава диплом за завършена ОКС „бакалавър” с професионална квалификация „експерт по национална и регионална сигурност”. При лично писмено заявяване със заявление по образец на обучаемите се издава европейско дипломно приложение.

Основните модули в учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини”, който включва: „Приложна математика”, „Основи на политологията”, „Химия”, „Основи на икономиката”, Философия”, „Информатика”, „Бизнес етика и деонтология”, „Култура на речевото общуване”, „Здравословни и безопасни условия на труд”, „Екология”, „Реторика”, „Логика”. Тези дисциплини позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по нататъшната им подготовка в процеса на обучение.

Втори модул „Правнополитически аспекти на сигурността”, които включва: „Основи на държавата и правото и гражданско-военни отношения”, „Административно право”, „Въведение в гражданското и трудово право”, „Международно хуманитарно право”, „Право на Европейския съюз”, „Международно публично право”, „Структура и функции на органите на сигурността в държавната и местната администрация”, „Държавна администрация и органи за управление”, „Нормативна уредба на Въоръжените сили”, „Защита на класифицираната информация”, „Културна антропология”, „Социалнополитическа история на България”. В този модул обучаемите получават разнообразен и широк спектър от знания в областта на правно-политическите науки и органите за държавно управление и закономерностите на гражданско-военното (CIMIC) сътрудничество.

Трети модул „Военни аспекти на сигурността” са включени следните учебни дисциплини: „международни и регионални системи за сигурност”, „Концепции и доктрини за национална сигурност”, „Заплахи и рискове за националната сигурност”, „Основи на националната сигурност”, „Психология на лидерството в екстремални ситуации”, „Геополитика и политическа география”, „Военни теории, концепции и стратегии”, „Евакуация от райони и обекти”, „Военни конфликти”, „Военни аспекти на националната сигурност”, „Социални и демографски аспекти на сигурността”, „Безопасност на жизнената дейност”, „Техника и технологии във военното дело”, „Конструкция и експлоатация на военна техника”, „Етнически и духовни аспекти на сигурността”, „Защита на селението от бедствия, аварии и катастрофи”. Обучаемите получават фундаментални знания по военните аспекти на националната и регионалната сигурност.

Четвърти модул „Управление и логистика” се изучават учебните дисциплини: „Основи на организацията и управлението”, „Управление на ресурси”, „Управление на кризи”, „Комуникационни и информационни системи за управление на сигурността”. Обучаемите придобиват спецефични знания и формират умения за планиране и управление на ресурси.

Пети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучение по чужд език с общ хорариум 150 часа. В резултат на езиковата подготовка обучаемите придобиват знания и умения за комуникация, работа и управление в многонационална среда.

Шести модул „Физическа подготовка” е в размер на 240 часа, в които физическото възпитание на обучаемите допринася за тяхното формиране като физически здрави, активни и дееспособни личности.

Седми модул „Практическа подготовка” предвижда провеждане на стаж по специалността в държавни и местни органи на властта и специализирани структури, свързани със сигурността.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността „Национална и регионална сигурност” се готви интелектуално, нравствено, физически и професионално, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната и националната и регионалната сигурност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с експертни знания като организатори и експерти в държавните и местните структури на администрацията и органите по  сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността „Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.

2.Професионална реализация

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот.

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3.Обучаемите завършили образователната програма придобиват специални компетенции

3.1.Нови знания:

 • Теоретичните основи на националната сигурност;
 • Геополитическите аспекти на сигурността;
 • Основните теории за войната и военни стратегии;
 • Концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • Основите на държавата, правото и международното хуманитарно право;
 • Гражданско военните отношения;
 • Основните философски, етически, деонтологически и политологични категории;
 • Структурата и организацията на националните, регионалните и международните системи за сигурност;
 • Източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • Причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • Основните принципи, методи и средства за управление;
 • Управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси.

3.2.Изградени нови способности:

 • да прилагат правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;
 • да умеят да анализират, прогнозират и оценяват условията за възникване на кризи и конфликти;
 • да мислят творчески и критично, обективно и достоверно да анализират потенциалните рискове е заплахи;
 • да умеят обективно да анализират социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
 • да владеят нормите на философията, етиката и деонтологията;
 • да владеят международната терминология по сигурността и отбраната;
 • да прилагат психологичните прийоми на лидерството в екстремални ситуации;
 • ефективно да управляват материални и човешки ресурси;
 • успешно да работят в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползват съвременните информационни технологии и да ги прилагат в дейността си;
 • да се самоусъвършенстват и развиват своя характер и умения през целия си живот.

3.3.Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.