Гражданска специалност „Административна и информационна сигурност”

Факултет: „Артилерия, ПВО и КИС”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Експерт по сигурността”

Форма на обучение: Редовна и задочна

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

Специалността „Административна и информационна сигурност” е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция.

По специалността „Административна и информационна сигурност” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

Обучението е насочено към реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на националната сигурност.

Учебният план за обучение по специалността „Административна и информационна сигурност” е с общ хорариум 2310 учебни часа, от които 988 часа лекции и 1322 часа упражнения. Структуриран е в 7 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 45 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриални изпити – 22 учебни дисциплини; текущи оценки – 23 учебни дисциплини, текущи проекти – 10. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност „Административна и информационна сигурност” се издава диплома за завършена ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Експерт по сигурността”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

1.1 Основните модули в учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” включва учебните дисциплини: Дискретни структури, Информатика, Основи на националната сигурност, Философия, Реторика, Бизнес етика и етикет, Здравословни и безопасни условия на труд, Екология и сигурност, Политология или Социология, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната си подготовка при обучението по специалността.

Втори модул „Административни и правни аспекти на сигурността” съдържа учебните дисциплини: Държавна администрация и местно самоуправление, Административно право и административен процес, Защита на класифицираната информация, Военнополитическа история на Европа или История на Европейската интеграция, Основи на фирмената сигурност или Защита на интелектуалната собственост, Публични финанси, Връзки с обществеността, медии и сигурност.

Трети модул „Военни аспекти на сигурността” включва учебните дисциплини: Международни организации за сигурност, Тероризъм и противодействие на тероризма, Военна сигурност, Обществен ред и сигурност, Системи за разузнаване, Ресурси и сигурност, Системи за логистично осигуряване, Кризи и конфликти, Стрелково оръжие и контрол над взривните вещества и боеприпасите, Защита на критичната инфраструктура, Гражданско-военни отношения или Конфликтология, Бизнес комуникации или Теории в лидерството, Защита на населението.

Четвърти модул „Информационни аспекти на сигурността” включва учебните дисциплини: Програмни среди, Основи на комуникационните системи, Предаване на данни и компютърни комуникации, Бази от данни, Администриране на компютърни мрежи, Системи за физическа сигурност, Криптография в комуникационните и информационни системи, Сигурност на автоматизирани информационни системи и специализирани компютърни системи, Информационни аспекти на сигурността, Операционни системи или Основи на мрежовата сигурност, Съвременни информационни технологии или Географски информационни системи.

Пети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки.

Шести модул „Физическа подготовка” е насочен към физическото възпитание на обучаемите като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло - хорариум от 240 часа.

Седми модул „Практическа подготовка” предвижда провеждането на стаж по специалността в бизнес структурите с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата си реализация като експерти по сигурността на различни нива на управление.

1.2 Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността “Административна и информационна сигурност” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като гражданин и експерт по сигурността. Като резултат от изучаването на специализирани дисциплини и практики студентите ще изградят познания и умения да работят с нормативните документи, регламентиращи изграждането и защитата на елементите на системите на националната сигурност, и по-конкретно - административната и информационната сигурност. Ще могат обективно и точно да оценяват обстановка в страната и корпорацията и влиянието на външни фактори и събития върху тях. Ще формират знания и умения за вземане на оптимални експертни решения с използване на съвременни методи за ръководене на звена от подсистемите на националната сигурност, отнасящи се до информационните аспекти на сигурността, и да поемат отговорност за планиране и осигуряване на защитата им.

1.3 В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Административна и информационна сигурност” – образователно-квалификационна степен “Бакалавър” от професионално направление “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

2. Професионална реализация

Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа в управленски и административни звена в структурите на Президентство, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, останалите министерства, държавните и изпълнителните агенции, Защита на населението, областните и общинските администрации, както и за експертна дейност в търговските дружества, различните политически и обществени организации и др. Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посочените институции, организации и сектори е резултат от подготовката на студентите по учебен план, съгласуван и подкрепен от Военна академия “Г. С. Раковски” и Академията на МВР и от високото качество на организация и провеждане на учебните занятия.

Обучението по специалността се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции:

Нови знания

В хода на учебния процес студентите придобиват знания по различните технологии за анализ на организационни подразделения от националната сигурност, способите за проектиране на основните подсистеми и възможности за оптимизиране на всяка една от тях. Запознават се с целите, задачите, елементите, структурата и функциите на подсистемите на националната сигурност, както и с взаимовръзките и взаимодействието между тях, с приоритет на административния и информационния аспект на сигурността в корпорацията.

Студентите изучават основите на управление на звена от националната сигурност и начините за вземане и оптимизиране на решения в условия на риск и неопределеност. Получават необходимите умения за организиране на експертната дейност по защита на информацията на звена от националната сигурност.

Придобиват знания за информационните и комуникационните системи, както и за системите за осигуряване на ресурси за националната сигурност. Усвояват специализирани знания за международните и националните правови стандарти на сигурността. Студентите получават основна подготовка по информационни технологии, информационно-комуникационни системи, компютърни мрежи, структура на държавната и местната администрация, на местното самоуправление, философия, икономика, западен език, сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи, отделните аспекти на сигурността: физическа, документална, индустриална и др.

3.2 Изградени нови способности:

 • да разкрива практикоприложни проблеми в своята област и да прилага системен подход при решаването им;
 • да работи с нормативните документи, регламентиращи изграждането и защитата на елементите на системите на националната сигурност и по-конкретно – административната и информационната сигурност;
 • да оценява обстановка в страната и корпорацията и влиянието на външни фактори и събития върху тях;
 • да взема оптимални експертни решения с използване на съвременни методи за ръководене на звена от подсистемите на националната сигурност, отнасящи се до информационните аспекти на сигурността, и да поема отговорност за планиране и осигуряване на защитата им;
 • да работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната;
 • да владее нормите на естетическото поведение и протокол;
 • да ръководи войскови научноизследователски, проектантски и производствени колективи;
 • да презентира технически проблем, като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване;
 • да се самоусъвършенства, като развива своя характер, знания и умения през време на цялата си професионална кариера.

3.3 Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.