Гражданска специалност „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”

Факултет: „Сигурност и отбрана”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Експерт”

Форма на обучение: Редовна и задочна

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия експерт с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на аварийно-спасителните, възстановителни технологии и ресурси за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план за обучение по специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 970 часа лекции и 1265 часа упражнения. Структуриран е в 5 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 42 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити – 26 учебни дисциплини; текущи оценки – 25 учебни дисциплини и курсов проект – 9. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 – за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” се издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “експерт”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните модули в учебния план са:

Първи модул “Фундаментални учебни дисциплини” включва учебните дисциплини  Приложна математика, Основи на политологията, Химия, Основи на икономиката, Философия, Информатика, Бизнес етика и деонтология, Култура на речевото общуване, Здравословни и безопасни условия на труд, Екология, Риторика или Логика, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната им подготовка при обучението по специалността.

Втори модул „Профилиращи учебни дисциплини“ съдържа в себе си учебните дисциплини, които формират мениджърските знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са включени следните дисциплини: Природни, антропогенни бедствия и пожари, Управление на качеството, Обща физика, Метеорология, Физикохимични основи на  защитата от бедствия и аварии, Дозиметрия, Химични елементи и токсични неорганични съединения, Хидрология и иригация, Аварийно-спасителни технологии, Строителни материали и сградостроителство, Колективни средства за защита, Водоснабдяване и електроснабдяване при АСР, Инженерно осигуряване при АСР, Техника за аварийно-спасителни работи и поддръжка; Теория, анализ и оценка на риска, Теория и ефективност на инженерните машини, Радиационни аварии и радиационна защита, Организация на защитата от бедствия, аварии и катастрофи, Анализ на химични съединения, Химически аварии и химическа защита; Евакуация от сгради и обекти, Взривни работи в АСР или Ядрена физика; Механика и съпротивление на материалите или Метрология на йонизиращи лъчения; Конструкции на инженерни съоръжения или  Органични токсични съединения, Физични методи в аналитичната химия; Възстановителни технологии на инженерни съоръжения или Опазване на околната среда, Безопасност на сгради, обекти и технологични процеси.

Трети модул „Чуждоезикова подготовка“ включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление на сили и средства в многонационална среда.

Четвърти модул „Физическа подготовка“ е насочен към физическото възпитание на обучаемите в хорариум от 240 часа, като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло.

Пети модул „Практическа подготовка“ предвижда провеждането на стаж по специалността в структурите свързани4 със защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като експерти на различни нива.

Подреждането на учебните дисциплини в посочените модули по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
 • да притежава фундаментална техническа подготовка и знания в областта на защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи;
 • да притежава висока обща култура, да има езикова подготовка, знания и умения за работа в екип;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да взема оптимални управленчески решения при бедствия, аварии и катастрофи за спасяване на хора и материални средства;
 • да познава и прилага комплекса от организационно-технически мероприятия за ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
 • да поема отговорност за планиране и осигуряване на ресурси при защитата на населението при критични ситуации;
 • да провежда изследователска дейност, да анализира и обобщава съответните изводи, да дава оценки и предложения за ефективната защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи.
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия.

Випускникът от специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация, като гражданин и специалист по управление на ресурси и управление на логистичните дейности. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • със знания за икономичното, ефективното и ефикасното управление на материалните, финансовите, човешките и информационните ресурси и логистичната поддръжка;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности;

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

2. Професионална реализация.

2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Обучението по специалността се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания.

 • същността и причините за възникване на инцидентите, злополуките, авариите, бедствията и катастрофите;
 • основните принципи и методи на радиационната защита, ядрената безопасност и дозиметричния анализ и контрол;
 • общата характеристика на химическите аварии и методите за дегазация на заразени повърхности;
 • същността на екологичните катастрофи, методите за пречистване на въздуха и водата;
 • методиките за оценка въздействието на вредните фактори върху околната средата;
 • предназначението, техническите характеристики, устройството и експлоатацията на аварийно-спасителната техника;
 • устройството, предназначението и принципа на действие на средствата за радиационен и химически анализ и контрол;
 • методите и етапите за ликвидиране на последствията от радиационни и химически аварии;
 • устройството на инженерните съоръжения и обекти, начините за защита и възстановяване;
 • методите за планиране и ръководство на аварийно-възстановителните процеси;
 • предназначението, реда за използване и ефективност на колективните и индивидуални средства за защита;
 • специфичните аварийно-спасителни дейности при евакуацията на населението от сгради и обекти при промишлени аварии и природни бедствия;
 • съвременните средства за комуникации и основните положения на нормативните документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за извършване на аварийно-спасителни и възстановителни дейности;
 • националната автоматизирана система за екологичен мониторинг на околната среда.

3.2. Изградени нови способности:

 • да ръководят процеси по защита на населението при бедствия, арии и  катастрофи;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси в критична ситуация;
 • да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение, транспортиране и съхранение;
 • да ръководят  прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането;
 • да анализират разходи и разкриват резервите за тяхното намаляване в критична ситуация;
 • да съдействат за повишаване качеството на защита на населението при бедствия, арии и  катастрофи;
 • да организират ефективното функциониране на системи за превенция;
 • да управляват качеството и да оценяват риска;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват справочна документация и информация.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.