Гражданска специалност „Индустриален мениджмънт”

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИИМ

 • Категория обучаеми: студенти;
 • област на висшето образование: Технически науки;
 • професионално направление: Общо инженерство;
 • професионална квалификация: инженер;
 • срок на обучение: 4 години;
 • Форма на обучение: редовно или задочно

Реализация на обучаемите (Какво ще работя?)

Успешно завършилите тази специалност имат възможност да се реализират в редица сфери, като:

 • инженер-мениджър на различни управленски нива;
 • ръководители на малки и средни фирми ;
 • организатори на производство
 • инженер-мениджър по логистиката;
 • Ръководители в публичната администрация;
 • длъжности в консултантски и инженерингови фирми
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Учебен план (Какво ще уча?)

Дисциплините в учебния план са групирани в няколко основни модула:

 • Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини”(Висша математика и избрани глави от математиката; Химия; Физика; Философия; Информатика; Бизнес етика и деонтология; Култура на речевото общуване; Здравословни и безопасни условия на труд; Екология);
 • Втори модул „Общоинженерни дисциплини”(Механика; Електротехника и електроника; Инженерна графика; Съпротивление на материалите; Механика на флуидите; Механика на машините и Основи на конструирането);
 • Трети модул „Специални инженерни дисциплини” (Металознание и технология на металите; Теория на автоматизираното управление; Метрология, стандартизация и технически измервания; Хидравлични и пневмозадвижвания; Производствени технологии и Автоматизирано проектиране)
 • Избираеми учебни дисциплини (Технически средства за автоматизация, измерване на неелектрически величини);
 • Четвърти модул Специализиращи дисциплини” (Неконвенционални и високоенергийни технологии; Основи на логистиката; Теория на счетоводството; Маркетинг; Финанси; Счетоводство на предприятието);
 • Пети модул „Икономически дисциплини” (Икономика; Основи на организацията и управлението; Управление на ресурсите);
 • Факултативни учебни дисциплини (Количествени методи в логистиката; Управление на качеството Анализ и оценка на риска в производството););
 • Шести модул „Чуждоезикова подготовка;
 • Седми модул „ Физическа подготовка”;
 • Практическа подготовка

В резултат от обучението по учебния план се придобиват следните компетенции: 

Знания:  ИМ реализация

 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за основните методи за вземане на решения при управление на ресурсите и технологиите;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;

Умения:

 • да планират, прогнозира, организират и управляват технологични процеси ;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да ръководят логистичните процеси на организацията;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси;