Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Управление на ресурси и технологии”, специализация „Въоръжение и бойни припаси”

Факултет
„Общовойскови”
Образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”
Професионалнa квалификация
„Инженер по въоръжение и боеприпаси”
Форма на обучение
Редовна и задочна
Срок на обучение
4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Автомобилната техника, въоръжението и боеприпасите са основна част от техническото осигуряване, използвано както в Българската армия, така и в гражданските структури. Те са преобладаващ дял от елементите, които се произвеждат и ремонтират в системата на военнопромишления комплекс. За правилното им проектиране, използване, поддържане, експлоатация и ремонт са необходими специалисти с компетенции за теоретичните основи на конструкцията и действието на автомобилната техника, въоръжението, бойните припаси и оптичните системи, за основите на проектирането на техните елементи и системи. В съответствие с това е определена насочеността на обучение по специалността „Управление на ресурси и технологии”.

За специалността “Управление на ресурси и технологии” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Общо инженерство” в областта “Технически науки”.

Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на ресурсното и технологично осигуряване дейността на гражданските структури и системи. Тя е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план за обучение по специалността “Управление на ресурси и технологии” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 1012 часа лекции и 1223 часа упражнения. Структуриран е в 7 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 40 учебни дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити - 25 учебни дисциплини; текущи оценки - 23 учебни дисциплини и курсови проекти - 5. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края па всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса па обучение - 240, от които 10 - за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност “Управление на ресурси и технологии” се издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение. 

Основните модули в учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” включва учебните дисциплини Висша математика, Химия, Философия, Здравословни и безопасни условия на труд, Информатика, Физика, Екология, Избрани глави от математиката, Култура на речевото общуване, Бизнес етика и деонтология, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната им подготовка при обучението но специалността.

Втори модул “Общоинженерни дисциплини” съдържа в себе си учебните дисциплини, които формират базовите инженерни знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са включени следните дисциплини: Механика, Електротехника и електроника, Инженерна графика, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Механика на машините, Основи на конструирането.

Трети модул “Специални инженерни дисциплини” съдържа в себе си учебните дисциплини, които формират специалните инженерни знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са включени следните дисциплини: Металознание и технология на металите, Теория на автоматичното управление, Метрология, стандартизация и технически измервания, Хидравлични и пневмозадвижвания, Производствени технологии, Автоматизирано проектиране, Автоматизирано проектиране, Технически средства за автоматизация/Измерване на неелектрически величини, Анализ и оценка на риска в производството.

Четвърти модул „Избираеми дисциплини”: Балистика; Барути, взривни материали и бойни припаси; Конструкция и проектиране на оръжейни системи; Технология на оръжейното производство; Оптика и оптикоелектронни прибори.

Пети модул “Икономически дисциплини” съдържа в себе си учебните дисциплини, които формират мениджърските знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са включени следните дисциплини: (Икономика, Основи на организацията и управлението, Управление на ресурсите, Количествени методи в логистиката, Управление на качеството).

Пети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за работа в многонационална среда;

Шести модул „Физическа подготовка” е насочен към физическото възпитание на обучаемите в хорариум от 240 часа, като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло;

Седми модул „Практическа подготовка” предвижда провеждането на стаж по специалността в гражданските структури и предприятията от военнопромишления комплекс с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като инженери на различни нива.

Подреждането на учебните дисциплини в посочените модули по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на инженерните и мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
 • да прилага инженерните методи и модели при управление и поддържане на технически системи и обекти;
 • да участва в разработването, организацията и управлението на технологични  процеси в машиностроенето;
 • да извършва технически експертизи;
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9008;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да планира, организира и ръководи експлоатацията, ремонта и съхранението на технически системи и обекти;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси свързани с поддръжката и ремонта на технически системи;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия.

2. Професионална реализация:

 • като организатор и изпълнител в поддържането, експлоатацията и възстановяването на технически системи и обекти в предприятия и фирми;
 • в развойна, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични процеси, експлоатацията и ремонта на технически обекти и системи;
 • в разработването на научни изследвания и проекти в сферата на техниката и технологиите;
 • да заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация;

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания.

 • математически и инженерни методи, необходими за техническата подготовка;
 • основните закони и методи за количествен анализ;
 • прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • теоретичните основи на автоматични системи и тяхното приложение;
 • същността на процесите и явленията в обществото;
 • теоретичните основи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9008;
 • правните основи и нормативната уредба във въоръжените сили;
 • основите на международното военно и хуманитарно право, женевските конвенции, отнасящи се до военнопленници и ранени;
 • основните принципи, методи и средства за управление;
 • управлението на човешки, финансови, материални, информационни ресурси;
 • за вътрешната и външната балистика;
 • за теоретичните основи на конструкцията и действието на въоръжението, бойните припаси и оптичните системи;
 • за основите на проектирането на елементи и системи от въоръжението и боеприпасите;
 • за основите на технологията на оръжейното производство;
 • за планиране, организиране и ръководство на експлоатацията и ремонта на видове въоръжения и бойни припаси и тяхното съхранение;
 • за устройството, действието, бойното използване, обслужването и съхраняването на въоръжението и боеприпасите.

3.2. Изградени нови способности:

 • да извършват кинематичен и динамичен анализ на механични системи;
 • да извършват якостно-деформационни и размерни изчисления на механични конструкции;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да планират, провеждат и отчитат експлоатацията и ремонта на технически обекти и системи;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да прилагат научен подход при анализ и оценка на риска и взема целесъобразни управленски решения;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.