„Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Компютърна техника и технологии”
Гражданска специалност: „Компютърни технологии за проектиране”
Гражданска професионална квалификация: „Компютърен инженер”
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

За специалностите “Компютърни технологии за проектиране” и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областите “Технически науки” и “Сигурност и отбрана”.

Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на ресурсното и технологично осигуряване дейността на гражданските структури и системи, формированията на Българската армия и военно-промишления комплекс. Тя е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
 • да прилага инженерните методи и модели при управление и поддържане на технически системи и обекти;
 • да участва в разработването, организацията и управлението на технологични процеси в машиностроенето;
 • да извършва технически експертизи;
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да планира, организира и ръководи експлоатацията, ремонта и съхранението на технически системи и обекти;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси, свързани с поддръжката и ремонта на технически системи;
 • да организира и управлява тактическите действия на логистичните формирования;
 • да организира осигуряването на формирования, участващи в операции при управление на кризи и различни от война;
 • да планира, организира, провежда и отчита техническата подготовка във формированията;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството.

Обучението се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

2. Реализация на випускника:

 • като организатор и изпълнител в поддържането, експлоатацията и възстановяването на технически системи и обекти във военни формирования, предприятия и фирми;
 • в развойна, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични процеси, експлоатацията и ремонта на технически и военно-технически обекти и системи;
 • в разработването на научни и военно-научни изследвания и проекти в сферата на техниката и технологиите;
 • заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация;
 • командир на взвод в логистичните формирования;
 • заместник-командир на рота по за логистична поддръжка;
 • след допълнителна квалификация заема съответстващи длъжности в национални и международни формирования.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания

 • математически и инженерни методи, необходими за техническата подготовка;
 • основните закони и методи за количествен анализ;
 • прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • теоретичните основи на автоматични системи и тяхното приложение;
 • същността на процесите и явленията в обществото;
 • теоретичните основи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001;
 • правните основи и нормативната уредба във въоръжените сили;
 • основите на международното военно и хуманитарно право, женевските конвенции, отнасящи се до военнопленници и ранени;
 • основните принципи, методи и средства за управление;
 • управлението на човешки, финансови, материални, информационни ресурси;
 • концепциите и доктрините за национална сигурност;
 • структурата и организацията на националните, регионалните и международните системи за сигурност;
 • основните теории за войната и военни стратегии;
 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионални предизвикателства към сигурността;
 • причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • организация и управление на тактическите действия на логистичните формирования;
 • логистичното осигуряване на бойните операции при управлението на кризи и операции, различни от война;
 • правилата и реда за работа с документите, регламентиращи бойната и логистичната дейност;
 • реда на планиране, организиране, провеждане и отчитане на техническата подготовка във войсковите формирования.
  • за вътрешната и външната балистика;
  • за теоретичните основи на конструкцията и действието на въоръжението, бойните припаси и оптичните системи;
  • за основите на проектирането на елементи и системи от въоръжението и боеприпасите;
  • за основите на технологията на оръжейното производство;
  • за планиране, организиране и ръководство на експлоатацията и ремонта на видове въоръжения и бойни припаси и тяхното съхранение;
  • за устройството, действието, бойното използване, обслужването и съхраняването на въоръжението и боеприпасите.

3.2. Изградени нови способности:

 • да извършва кинематичен и динамичен анализ на механични системи;
 • да извършват якостно-деформационни и размерни изчисления на механични конструкции;
 • да работи със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да планира, провежда и отчита експлоатацията и ремонта на технически обекти и системи;
 • ефективно да управлява материални, човешки и информационни ресурси;
 • да прилага научен подход при анализ и оценка на риска и взема целесъобразни управленски решения;
 • да прилага правната и нормативна уредба;
 • да ползва техническа и справочна документация и информация;
 • за основните войскови умения, строеви навици и спазването на уставния ред и дисциплина;
 • за основни тактически прийоми в индивидуалните действия във военна обстановка;
 • практически умения за организиране и ръководство на дейността на подчинените си и бойното използване на оръжието, техниката и техническите средства във войските;
 • да организира и провежда занятия с подчинените си, като прилага подходящи методи на обучение и възпитание;
 • да прилага в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации;
 • да владее английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на ЗТАМАС 6001.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.