„Електронно разузнаване и електронна война”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Комуникационна и компютърна техника”
Гражданска специалност: „Комуникационна техника и технологии”
Гражданска професионална квалификация: „Инженер по комуникации”
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Офицерът е лидер-единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му формирование, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и  ругите материални средства.

Бакалавърската програма по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и “Комуникационна техника и технологии” предвижда обучение с основна интердисциплинарна и широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областите “Сигурност и отбрана” и “Технически науки”. Тя е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на военното дело, а също така и знания за дейността на гражданските, политически, социално-икономически структури и системи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Сухопътните войски, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната и националната и регионалната сигурност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност: с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;

 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с експертни знания като организатори и експерти в държавните и местните структури на администрацията и органите по сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.

В резултат на обучението си, випускникът придобива:

 • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността “Комуникационна техника и технологии” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.

Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:

 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му формирование;
 • да участва, с подчиненото му формирование, при спасителни и неотложни аварийно- спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.

2. Професионална реализация:

2.1. След завършване на пълния курс на обучението, випускникът заема следните начални длъжности в Българската армия:

 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж, випускникът може да заема следните длъжности:

 • командир на рота и приравнени;
 • до заместник-командир на батальон и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания:

В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Електронно разузнаване и електронна война”:

 • правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • организацията на подразделенията и частите от родовете и специални войски на Сухопътните войски;
 • основните положения от теорията по организирането и воденето на електронното разузнаване и електронната война;
 • устройството, тактико-техническите данни, бойното използване, обслужването и съхранението на техниката за електронно разузнаване, системите за тяхното управление и контрол, въоръжението и бойните припаси в повереното му подразделение;
 • редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му подразделение;
 • математическата основа, стандартите за условни знаци, правилата за работа с топографска карта, системите за целеуказване и съвременните способи и средства за получаване на топогеодезични данни;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • основните стандартни и щабни процедури, протоколи и стандартизационни документи в НАТО;
 • общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска, подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите подразделения;
 • основите по осигуряване на електронното разузнаване и електронната война;
 • основите на управлението на кризи и електронно разузнаване и електронна война при участие в операции, различни от война;
 • възможностите и начините на използване на бойните и технически средства и системи в електронното разузнаване и електронната война;
 • овладяване на комуникативни способности в общуването във военната йерархия;
 • боравене с индивидуалното въоръжение, методите и правилата за водене на стрелба;
 • психологическите и педагогически концепции за изграждане на екип, проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • основите на мрежово-центричните операции;
 • оценка на обстановката по елементи в изводна форма, вземане на решение за действие на подразделението на карта и на местността в стегната и ясна формулировка, отдаване на бойна заповед и разпореждания;
 • ръководене на подразделението в хода на бойните действия чрез комуникационна връзка с подчинените си и висшестоящия командир;
 • осъществяване комуникация на английски език чрез използване на основна военна терминология при изпълнение на мисии и съвместни учения с войскови единици на НАТО;
 • основите по осигуряване на бойните операции;
 • основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • интегрираните системи за управление на войските и оръжията;
 • същността, закономерностите и особеностите на военно-педагогическия процес и изискванията на общата и частните методики за организиране и провеждане занятия по видовете подготовки с подчинените;
 • информационните технологии.

В професионалното направление “Комуникационна и компютърна техника” в специалност по гражданска квалификация „Комуникационна техника и технологии”:

 • основните положения от теорията за разпространение на радиовълните, антенно-фидерните устройства, микровълновата и приемо-предавателната комуникационна техника, оптичните комуникациии произтичащите от тях специфични особености при организирането на мрежите, изграждащи комуникационни и информационни системи;
 • основните положения и принципите на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи, обвързването на комуникационните и информационни технологии, интерфейсите и протоколите за обмяна на информация между техническите устройства на различни мрежи;
 • основните положения от теорията за цифровата обработка на сигналите, видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различните технически устройства (преносна среда, мултиплекси, средства за защита на информацията, периферия и др.);

основните положения от теорията на компютърните системи, архитектури и периферия, микропроцесорната техника и комуникационния софтуер.

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Електронно разузнаване и електронна война”:

 • да организира и провежда занятия с повереното му подразделение, съгласно Програмата за бойната подготовка на частите и подразделенията за електронно разузнаване и електронна война;
 • да провежда инструкторски и инструкторско-методически занятия с командирите на отделения (екипажи, разчети);
 • да работи с документите по скритото управление на войските, топографските карти и щатните средства за комуникация;
 • да стреля с всички видове оръжия на въоръжение в подчиненото му подразделение на местността;
 • да провежда в пълен обем всички мероприятия по бойното осигуряване на повереното му подразделение;
 • да оформя всички документи по отчета и отчетността на личния състав, техниката, въоръжението и др. материални средства във взвода и ротата;
 • да реализира изискванията на системата за командване, контрол, комуникации, компютри и разузнаване (C4I);
 • пълноценно да използва съществуващата апаратура, учебно-материална база и технически средства в ежедневната учебна и бойна дейност и работи за нейното усъвършенстване;
 • да организира и ръководи работата по техническото обслужване, ремонта на апаратурата и техниката, своевременно да извършва необходимите регламентни работи и отстранява неизправностите появили се при експлоатацията й;
 • да извършва превод и обработка на добитата информация и изготвя необходимите отчетно-информационни документи;
 • да организира и ръководи повишаването на квалификацията на своите подчинени;
 • да изпълнява всички функционални задължения по организиране на електронно разузнаване и електронна война, за всяка конкретна оперативна и радиоелектронна обстановка;
 • да чете топографска карта, да се ориентира и целеуказва в местността, да привързва позицията, да определя координатите на разкритите радиоелектронни средства;
 • да използва научно-техническата информация и внедрява в дейността си научно- технически постижения;
 • да ръководи процеса на събиране, анализ и докладване на разузнавателната информация;
 • да използва щатните средства за електронно разузнаване и електронна война;
 • да командва повереното му подразделение с компетентността на естествен лидер;
 • успешно да се адаптира при промяна на обстановката, да работи в екип и осъществява непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си;
 • да анализира данни, факти и процеси за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
 • да умее да общува с различните категории военнослужещи и да владее правилата на служебната комуникация;
 • да въвежда уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • да поддържа доверие и авторитет и притежава способност за поемане на разумен риск;
 • да прилага в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации;
 • да владее английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на SТАNАG 600;
 • да ползва втори чужд език (балкански език), в степен, позволяваща му самостоятелно да развива лексиката на езика, да комуникира и да си служи с необходима литература по специалността и по изискванията на SТАNАG;
 • да притежава основни компютърни умения за разработване на текстообработващи програми и програми за презентации;
 • да притежава самообладание и съобразителност, решителност, настойчивост и инициативност, воинска чест и достойнство.

В професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в специалност по гражданска квалификация „Комуникационна техника и технологии”:

 • по моделирането на отделни елементи, възли и блокове от комуникационната техника чрез прилагане на придобитите знания и умения;
 • да проектира и разработва нови комуникационни възли и системи;
 • да ремонтира и поддържа в изправност комуникационна техника в процеса на нейната експлоатация;
 • да използва, управлява, експлоатира и съхранява комуникационната техника по предназначение и съгласно изискванията на техническата документация;
 • за успешно адаптиране при промяна на обстановката и работа в екип;
 • да анализира получени данни от експлоатацията и съхранението на комуникационната техника, резултати от провеждани експерименти с цел вземане на оптимални решения;
 • за прилагане на основни компютърни умения по разработване на техническа документация, електрически схеми и материали за презентации;
 • за постоянно самоусъвършенстване и разширяване на техните знания и умения в областта на комуникационната техника и технологии.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.