„Инженерни войски”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Общо инженерство”
Гражданска специалност: „Защита на населението и инфраструктурата”
Гражданска професионална квалификация: „Инженер по защита на населението и инфраструктурата”
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

За специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионални направления „Военно дело” и “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на аварийно-спасителните, възстановителни технологии и ресурси за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

В професионалното направление “Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация “Инженерни войски”:

 • по моделиране явления и процеси като прилагат творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;
 • по командване поверените им подразделения с компетентността на естествен лидер;
 • по организиране и управление действията на поверените им подразделения;
 • по организиране и провеждане занятия с подчинените си и използване подходящи методи на обучение и възпитание;
 • за използване и управляване на техниката, въоръжението и техническите средства на специалните войски;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството.

В професионалното направление “Сигурност и отбрана” по гражданската специалност „Защита на населението и инфраструктурата”:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
 • да притежава фундаментална техническа подготовка и знания в областта на защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи;
 • да притежава висока обща култура, да има езикова подготовка, знания и умения за работа в екип;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да взема оптимални управленчески решения при бедствия, аварии и катастрофи за спасяване на хора и материални средства;
 • да познава и прилага комплекса от организационно-технически мероприятия за ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
 • да поема отговорност за планиране и осигуряване на ресурси при защитата на населението при критични ситуации;
 • да провежда изследователска дейност, да анализира и обобщава съответните изводи, да дава оценки и предложения за ефективната защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи.
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;

2. Професионална реализация

2.1. След завършване на пълния курс на обучението офицерът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:

 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж офицерът може да заема следните длъжности:

 • командир на рота;
 • до заместник-командир на батальон и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания

В професионалното направление “Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация “Инженерни войски”:

 • организацията на подразделенията и частите от родовете и специални войски на Сухопътните войски;
 • основните положения от теорията по организиране на инженерното осигуряване и ЯХБЗ на подразделенията;
 • устройството, действието, бойното използване, обслужването и съхранението на средствата за инженерно въоръжение и техническите средства за ЯХБЗ, автоматизираните системи за нейното управление и контрол, въоръжението, боеприпасите и съоръженията в повереното му подразделение;
 • редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му подразделение;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • основните щабни процедури и стандартизационни документи на НАТО;
 • общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска при подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите подразделения;
 • основите по всестранното осигуряване на бойните операции и операции, различни от война;
 • възможностите и начините на използване на средствата за инженерно въоръжение и техническите средства за ЯХБЗ;
 • моделиране и симулации при решаване на тактически задачи;
 • интегрираните системи за управление на войските, въоръжението и техниката;
 • информационните технологии.

В професионалното направление “Сигурност и отбрана” по гражданската специалност „Защита на населението и инфраструктурата”:

 • същността и причините за възникване на инцидентите, злополуките, авариите, бедствията и катастрофите;
 • основните принципи и методи на радиационната защита, ядрената безопасност и дозиметричния анализ и контрол;
 • общата характеристика на химическите аварии и методите за дегазация на заразени повърхности;
 • същността на екологичните катастрофи, методите за пречистване на въздуха и водата;
 • методиките за оценка въздействието на вредните фактори върху околната средата;
 • предназначението, техническите характеристики, устройството и експлоатацията на аварийно-спасителната техника;
 • устройството, предназначението и принципа на действие на средствата за радиационен и химически анализ и контрол;
 • методите и етапите за ликвидиране на последствията от радиационни и химически аварии;
 • устройството на инженерните съоръжения и обекти, начините за защита и възстановяване;
 • методите за планиране и ръководство на аварийно-възстановителните процеси;
 • предназначението, реда за използване и ефективност на колективните и индивидуални средства за защита;
 • специфичните аварийно-спасителни дейности при евакуацията на населението от сгради и обекти при промишлени аварии и природни бедствия;
 • съвременните средства за комуникации и основните положения на нормативните документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за извършване на аварийно-спасителни и възстановителни дейности;
 • националната автоматизирана система за екологичен мониторинг на околната среда.

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление “Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация “Инженерни войски”:

 • по моделиране явления и процеси като прилагат творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;
 • по командване поверените им подразделения с компетентността на естествен лидер;
 • по организиране и управление действията на поверените им подразделения;
 • по организиране и провеждане занятия с подчинените си и използване подходящи методи на обучение и възпитание;
 • за умения да използват и управляват техниката, въоръжението и техническите средства на специалните войски;
 • за успешно адаптиране при промяна на обстановката, да работят в екип и осъществяват непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си;
 • да анализират данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
 • за умения да общуват с различните категории военнослужещи и да владеят правилата на служебната комуникация;
 • по въвеждане уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • по поддържане доверие и авторитет и притежаване способност за поемане на разумен риск;
 • за прилагане в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации;
 • за владеене на английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на БТАМАС 6001;
 • за притежаване основни компютърни умения за разработване на текстообработващи програми и програми за презентации;
 • за изграждане на самообладание и съобразителност, решителност, настойчивост и инициативност, воинска чест и достойнство;
 • за прилагане психологичните прийоми на лидерството в критични моменти.

В професионалното направление “Сигурност и отбрана” по гражданската специалност „Защита на населението и инфраструктурата”:

 • да анализира и оценява рисковата обстановка при различни критични ситуации от природен и антропогенен характер;
 • да умее да работи с техническите средствата за радиационен, химичен, метеорологичен и хидрологичен мониторинг;
 • да използва колективните, индивидуалните средства за защита и организират евакуацията от сгради, обекти и гасенето на пожари;
 • да организира и ръководи аварийно-спасителни групи при възникване на инциденти, злополуки, аварии, бедствия и катастрофи.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.