„Материални ресурси, придвижване и транспорт”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Администрация и управление”
Гражданска специалност: „Стопанска логистика”
Гражданска професионална квалификация: „Мениджър”
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Офицерът е лидер единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му формирование, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално- психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

За целта по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и “Стопанска логистика” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” и “Администрация и управление”, в област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на управлението на логистичните дейности и формированията за логистична поддръжка на Българската армия и предприятията от публично-частния сектор. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.
 • Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация, като офицер от логистичните структури на Българската армия, като гражданин и специалист по управление на ресурси и управление на логистичните дейности. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:
 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • със знания за икономичното, ефективното и ефикасното управление на материалните, финансовите, човешките и информационните ресурси и логистичната поддръжка;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавната и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности;

В резултат на обучението си, випускникът придобива:

 • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността “Стопанска логистика” на образователно- квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Администрация и управление” в област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.
 • Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа необходимата бойна готовност на повереното му формирование;
 • да участва с подчиненото му формирование при спасителни и неотложни аварийно- спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството.

2. Професионална реализация.

2.1. След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще заема следните длъжности в Българската армия:

 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж, випускникът може да заема следните длъжности:

 • командир на рота;
 • до заместник-командир на батальон и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защитата на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на обществено-икономическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания

В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация “Материални средства, придвижване и транспорт”:

 • правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • организацията на формированията от родовете и специални войски;
 • основите на международното военно и хуманитарно право в областта на логистиката, придвижването и транспорта;
 • основните положения от теорията по организирането на логистичните дейности във формированията и тяхното управление;
 • устройството, действието, бойното използване, обслужването и съхранението на средствата за инженерно въоръжение и техническите средства за ЯХБЗ, автоматизираните системи за нейното управление и контрол, въоръжението, боеприпасите и съоръженията в повереното му формирование;
 • редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му формирование;
 • редът за обслужване, съхранение и отчет на материалните средства;
 • документооборота за изпълнение на гранични и митнически процедури при транспортиране и придвижване на войсковите формирования и сили;
 • работата и документалното обслужване на личен състав и товари на летища, пристанища и жп гари;
 • съвременните тенденции в развитието на логистичната и транспортната система, средствата за проследяване на доставките и за механизацията и автоматизацията на товаро-разтоварните дейности;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • основните щабни процедури и стандартизационни документи на НАТО;
 • общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска при подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите и логистичните формирования;
 • основите по всестранното осигуряване на бойните операции и операции различни от война;
 • основите на управлението на кризи и участието на формированията в операции различни от война;
 • моделирането и симулациите при решаване на тактически задачи;
 • интегрираните системи за управление на логистиката;
 • информационните технологии.

В професионалното направление “Администрация и управление” в специалност по гражданска квалификация „Стопанска логистика”:

 • по фундаменталните икономически дисциплини;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за организацията на счетоводния процес;
 • по маркетинговата политика на бизнес организациите;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на запасите;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация “Материални средства, придвижване и транспорт”:

 • по моделиране на явления и процеси като прилагат творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;
 • по командване на поверените им формирования с компетентността на естествен лидер;
 • по организиране и управление на логистичните дейности на поверените им формирования;
 • по организиране и провеждане на занятия с подчинените си и използване на подходящи методи на обучение и възпитание;
 • за умения да използват и управляват техниката, въоръжението и техническите средства за логистична поддръжка;
 • за успешно адаптиране при промяна на обстановката, да работят в екип и осъществяват непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си;
 • да анализират данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
 • за умения да общуват с различните категории военнослужещи и да владеят правилата на служебната комуникация;
 • по въвеждане на уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • по поддържане на доверие и авторитет и притежаване на способност за поемане на разумен риск;
 • за прилагане в своята практическа дейност на стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации;
 • за владеене на английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на БТАМАС6001;
 • за притежаване на основни компютърни умения за разработване на текстообработващи програми и програми за презентации;
 • за изграждане на самообладание и съобразителност, решителност, настойчивост и инициативност, войнска чест и достойнство.
 • за прилагане на психологичните прийоми на лидерството в критични моменти.

В професионалното направление “Администрация и управление” в специалност по гражданска квалификация „Стопанска логистика”:

 • да ръководи логистичните процеси на организацията;
 • ефективно да управлява финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси;
 • да планира потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение, транспортиране и съхранение;
 • да ръководи прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането;
 • да предлага оферти, водят преговори и сключват сделки;
 • да използва счетоводната информация за изработването и вземането на управленски решения;
 • да анализира логистичните разходи и разкриват резервите за тяхното намаляване;
 • да анализира финансовото състояние на предприятието и взема обосновани управленски решения;
 • да съдейства за повишаване качеството на логистичното обслужване;
 • да организира ефективното функциониране на логистичните системи;
 • да управлява качеството и да оценяват риска;
 • да притежава фирмена култура и етика и да комуникира с други национални и чужди организации;
 • да прилага правната и нормативна уредба;
 • да ползва справочна документация и информация.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.