„Противовъздушна отбрана на войските”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Комуникационна и компютърна техника”
Гражданска специалност: „Комуникационна техника и технологии”
Гражданска професионална квалификация: „Инженер по комуникации”
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Офицерът е лидер-единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му формирование, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално- психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

За целта по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и „Комуникационна техника технологии” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионални направления „Военно дело” и „Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на военното дело, а също така и знания за дейността на гражданските политически, социално-икономически структури и системи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.
 • Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Сухопътните войски, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната и националната и регионалната сигурност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:
 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с експертни знания като организатори и експерти в държавните и местните структури на администрацията и органите по сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.

В резултат на обучението си, випускникът придобива:

 • висше образование по специалността “Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността “Комуникационна техника и технологии” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.
 • Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му формирование;
 • да участва с подчиненото му формирование при спасителни и неотложни аварийно- спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции различни от война.

2. Професионална реализация:

2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:

 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж випускникът може да заема следните длъжности:

 • командир на рота (батарея) и приравнени;
 • до заместник-командир на батальон (дивизион)и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:

 • да изпълнява професионалните задължения на различни длъжности в научни и конструкторски звена, изискващи висше образование по специалността "Комуникационна техника и технологии";
 • да заема различни длъжности в държавни, частни предприятия, фирми и организации, изискващи висше образование по специалността "Комуникационна техника и технологии";
 • да работи като инженер по комуникации в държавната администрация, финансови, застрахователни и други институции;
 • да участва в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания:

В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност с военна специализация “Противовъздушна отбрана на войските”:

 • основните положения от Концепцията за националната сигурност, Доктрини на СВ и ВВС, Закон за гражданско въздухоплаване, Международно въздушно право, Закона за отбраната и въоръжените сили, Правилника за кадрова военна служба, Уставите на Въоръжените сили на Република България, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане;
 • документи, свързани с членството на Република България в НАТО и Европейския съюз, както и основни положения от документите, регламентиращи управлението на кризи и участие на формирования от Българската армия в операции различни от война и ОПМ;
 • документи, свързани с организирането и носенето на бойно дежурство, планирането, провеждането и отчитането на подготовката на формирования от Българската армия;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • методиката за организиране и провеждане на учебни занятия по видовете подготовки;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • документи, свързани с инженерно - техническата експлоатация на зенитно-ракетни комплекси, комуникационно - информационната, специалната и спомагателната техника на родовете войски и мерките за безопасна работа с нея, в съответствие с придобиваната военна специализация;
 • основите по осигуряване на формированията в мирно и военно време;
 • документите в НАТО, регламентиращи подготовката на въоръжените сили;
 • организацията, структурата и ръководните органи на Европейския съюз и НАТО;
 • военно - организационните структури на Европейския съюз и НАТО;
 • същността на управленското решение и методите за вземане на решения;
 • основните положения в международното право;
 • военна история на България; основни изводи и резултати от използването на Българската армия в световните войни и локалните конфликти; основни моменти от зараждането и развитието на системата за ПВО;
 • основи на общовойсковия бой и тактика на механизираните формирования; тактика на родовете войски; система за управление на ПВО;
 • способите за привеждане на формированията в по - високи състояния и степени на бойна готовност, провеждането и управлението на мобилизацията;
 • въздействието на средствата за масово поразяване и организацията на защитата на войските от тях;
 • организационната структура на системата за ПВО; организиране на взаимодействието между формированията от родовете войски;
 • същността на дейността при изграждане на екип и управление на груповите процеси;
 • основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • тактиката, въоръжението и способите за водене на бойни действия от ПВО на страните - членки на НАТО, Европейския съюз и съседните страни;
 • основните текстообработващи програми; работа с електронни таблици и програми за презентация;
 • назначението, структурата и задачите, решавани от войските за ПВО (ЗРВ, ИА, РТВ);
 • организацията, въоръжението и характеристиките на средствата за въздушно нападение, схващанията за бойното използване и тенденциите в развитието им;
 • основите на теоретичното построение на типове зенитно-ракетни комплекси, основи на построение и управление на зенитните управляеми ракети;
 • класификация, състав и основни характеристики на зенитно - ракетните комплекси на въоръжение в армиите на страните - членки на НАТО;
 • бойните и технически елементи на зенитно - ракетните комплекси по структурни и функционални схеми, физическите процеси, протичащи във възлите, блоковете и системите, тяхната функционална връзка и работа с контролно - измервателна апаратура;
 • теория на стрелбата и правилата за стрелба със зенитно - ракетните комплекси;
 • основи на бойното използване на ИА и РТВ и реда за взаимодействие с формированията на ПВО и ЗРВ;
 • организация на силите, привличани за носене на бойно дежурство по осигуряване ПВО на обекти и войски на територията на страната;
 • основни положения от тактиката на ЗРВ;
 • теоретичните основи на радиолокацията, основните положения от теорията за разпространение на радиовълните и произтичащите от тях специфични особености при избор на позиции на зенитно - ракетните комплекси.

В професионалното направление „Сигурност и отбрана” в специалност по гражданска квалификация „Комуникационна техника и технологии”:

 • основните положения от теорията за разпространение на радиовълните, антенно- фидерните устройства, микровълновата и приемо-предавателната комуникационна техника, оптичните комуникации и произтичащите от тях специфични особености при организирането на мрежите, изграждащи комуникационни и информационни системи;
 • основните положения и принципите на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи, обвързването на комуникационните и информационни технологии, интерфейсите и протоколите за обмяна на информация между техническите устройства на различни мрежи;
 • основните положения от теорията за цифровата обработка на сигналите, видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различните технически устройства (преносна среда, мултиплекси, средства за защита на информацията, периферия и др.);;
 • основните положения от теорията на компютърните системи, архитектури и периферия, микропроцесорната техника и комуникационния софтуер.

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност с военна специализация “Противовъздушна отбрана на войските”:

 • да планира, организира и ръководи дейността на повереното му подразделение;
 • да планира, организира и ръководи сглобяването на повереното му подразделение за бойно използване, неговото всестранно осигуряване и интегрирането на комуникациите с разрешените нива в системата за управление;
 • да планира, организира и управлява тактическите бойни действия на повереното му подразделение;
 • да познава и изпълнява функционалните задължения на основните номера от бойните разчети при бойна работа;
 • да управлява огъня на взвода (батареята) като избира най-подходящите средства и способи за поразяване на средствата за въздушно нападение на противника;
 • да използва техническите средства и приборите за автоматизация, както и автоматизираните системи за управление на въоръжение във формированията на ПВО на Сухопътните войски;
 • самостоятелно да изучава и анализира нови образци ЗРК (ЗАК) и комуникационни системи;
 • да организира и провежда занятия с подчинените си и използва подходящи методи на обучение и възпитание;
 • успешно да се адаптира при промяна на обстановката;
 • да осъществява непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си, за успешно изпълнение на поставените задачи;
 • да въвежда уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • да познава в касаещия го обем и прилага в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации, ратифицирани и приети за прилагане от Сухопътните войски;
 • да притежава умения за работа в екип, за писмена и устна комуникация, за систематизиране и анализ на данни, факти и процеси и за вземане на оптимални решения, както и за управление на ресурси;
 • да притежава самообладание и съобразителност, решителност, настойчивост и инициативност, воинска чест и достойнство;
 • да покрива изискванията на STANAG 6001 по английски език, да използва в професионалната си дейност терминология на английски език и документация на английски и други езици.

В професионалното направление „Сигурност и отбрана” в специалност по гражданска квалификация „Комуникационна техника и технологии”:

 • по моделирането на отделни елементи, възли и блокове от комуникационната техника чрез прилагане на придобитите знания и умения;
 • да проектира и разработва нови комуникационни възли и системи;
 • да ремонтира и поддържа в изправност комуникационна техника в процеса на нейната експлоатация;
 • да използва, управлява, експлоатира и съхранява комуникационната техника по предназначение и съгласно изискванията на техническата документация;
 • за успешно адаптиране при промяна на обстановката и работа в екип;
 • да анализира получени данни от експлоатацията и съхранението на комуникационната техника, резултати от провеждани експерименти с цел вземане на оптимални решения;
 • да прилага на основни компютърни умения по разработване на техническа документация, електрически схеми и материали за презентации;
 • за постоянно самоусъвършенстване и разширяване на техните знания и умения в областта на комуникационната техника и технологии;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
 • да се самоусъвършенства и развива своя характер и умения през целия си живот.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.