„Радиотехнически войски”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Комуникационна и компютърна техника”
Гражданска специалност: „Комуникационна техника и технологии”
Гражданска професионална квалификация: „Инженер по комуникации”
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Офицерът е лидер единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му подразделение, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално- психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

Бакалавърската програма по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и “Комуникационна техника и технологии” предвижда обучение с основна интердисциплинарна и широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областите “Сигурност и отбрана” и “Технически науки”. Тя е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Обучението е насочено за реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност в областта на сигурността и техническите науки, със знания и умения за проектиране, експлоатация и поддръжка на комуникационна техника, с висока чуждоезикова култура и с възможности за бърза адаптация към най-новите достижения в областта на военното дело и комуникационната техника и технологии.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Военновъздушните сили, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната, управлението на ресурсите, технологиите и използването на военнотехнически системи. В резултат на цялостната му подготовка в Университета, випускникът се формира като личност:

 • с изградени лидерски, морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и батарея и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по- големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални качества;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.

В резултат на обучението си, випускникът придобива:

 • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.
 • висше образование по специалността “Комуникационна техника и технологии” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.

Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:

 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му подразделение;
 • да участва с подчиненото му подразделение в неотложни аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерство;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.

2. Професионална реализация:

2.1. След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:

 • старши техник на РЛС;
 • началник на РЛС;
 • други длъжности, изискващи звание „лейтенант”, в съответствие с придобитата квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж випускникът може да заема следните длъжности:

 • командир на радиолокационен възел (РЛВ);
 • заместник командир на РЛВ;
 • началник на радиолокационен комплекс;
 • други длъжности, изискващи звание „старши лейтенант” или „капитан”, в съответствие с придобитата квалификация.

2.3. В други сфери на обществения живот:

 • да изпълнява професионалните задължения на различни длъжности в научни и конструкторски звена, изискващи висше образование по специалността „Комуникационна техника и технологии”;
 • да заема различни длъжности в държавни, частни предприятия, фирми и организации, изискващи висше образование по специалността „Комуникационна техника и технологии”;
 • да работи като инженер по комуникации в държавната администрация, финансови, застрахователни и други институции;
 • да участва в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност ще се осъществи чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания

В професионалното направление “Военно дело” по специалността: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация “Радиотехнически войски”:

 • основните положения от Концепцията за националната сигурност, Доктрини на ВВС, Закон за гражданско въздухоплаване, Международно въздушно право, Закона за отбраната и въоръжените сили, Правилника за кадрова военна служба, Уставите на Въоръжените сили на Република България, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане;
 • документи, свързани с членството на Република България в НАТО и Европейския съюз, както и основни положения от документите, регламентиращи управлението на кризи и участие на подразделения от Българската армия в операции различни от война и ОПМ;
 • документи, свързани с организирането и носенето на бойно дежурство във ВВС, планирането, провеждането и отчитането на подготовката на формирования от ВВС;
 • методиката за организиране и провеждане на учебни занятия по видовете подготовки;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • документи, свързани с инженерно-техническата експлоатация на зенитно-ракетни комплекси, комуникационно-информационната, специалната и спомагателната техника на родовете войски и мерките за безопасна работа с нея, в съответствие с придобиваната военна специализация;
 • основите по осигуряване на подразделенията в мирно и военно време;
 • документите в НАТО, регламентиращи подготовката на въоръжените сили;
 • организацията, структурата и ръководните органи на Европейския съюз и НАТО;
 • военно-организационните структури на Европейския съюз и НАТО;
 • същността на управленското решение и методите за вземане на решения;
 • основните положения в международното право;
 • военна история на България; основни изводи и резултати от използването на ВВС в световните войни и локалните конфликти, основни моменти от зараждането и развитието на българските ВВС и системата за ПВО;
 • основи на общовойсковия бой и тактика на механизираните подразделения, тактика на родовете войски от ВВС, система за управление на ВВС;
 • способите за привеждане на подразделенията в по-високи състояния и степени на бойна готовност, провеждането и управлението на мобилизацията;
 • въздействието на средствата за масово поразяване и организацията на защитата на войските от тях;
 • организационната структура на ВВС и системата за ПВО, организиране на взаимодействието между подразделенията от родовете войски от ВВС;
 • същността на дейността при изграждане на екип и управление на груповите процеси;
 • основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • тактиката, въоръжението и способите за водене на бойни действия от ВВС на страните- членки на НАТО, Европейския съюз и съседните страни;
 • основните текстообработващи програми, работа с електронни таблици и програми за презентация;
 • теоретичните основи на радиолокацията, основните положения от теорията за разпространение на радиовълните и произтичащите от тях специфични особености при избор на позиции на радиолокационните станции;
 • устройството на радиолокационните станции на въоръжение във ВВС по структурни и функционални схеми, физическите процеси, протичащи във възлите, блоковете и системите, тяхната функционална връзка и работа с контролна и измервателна апаратура;
 • организацията, управлението и начините за бойно използване на радиотехническите системи и комплекси и тяхната експлоатация;
 • теоретични основи на системите за събиране, обработка, изобразяване, протоколиране и предаване на информационни потоци;
 • организацията, въоръжението и характеристиките на средствата за въздушно нападение, схващанията за бойното им използване и тенденциите в развитието им.

В професионалното направление “Комуникационна и компютърна техника” в специалност по гражданска квалификация „Комуникационна техника и технологии ”:

 • основните положения от теорията за разпространение на радиовълните, антенно- фидерните устройства, микровълновата и приемо-предавателната комуникационна техника, оптичните комуникациии произтичащите от тях специфични особености при организирането на мрежите, изграждащи комуникационни и информационни системи;
 • основните положения и принципите на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи, обвързването на комуникационните и информационни технологии, интерфейсите и протоколите за обмяна на информация между техническите устройства на различни мрежи;
 • основните положения от теорията за цифровата обработка на сигналите, видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различните технически устройства (преносна среда, мултиплекси, средства за защита на информацията, периферия и др.);
 • основните положения от теорията на компютърните системи, архитектури и периферия, микропроцесорната техника и комуникационния софтуер.

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Радиотехнически войски”:

 • да организира и ръководи подготовката на повереното му подразделение - лично да провежда занятия с подчинените си като прилага подходящи методи на обучение и възпитание;
 • да въвежда уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • да прилага в своята практическа дейност стандартизационните документи на НАТО;
 • да мисли аналитично, творчески и продуктивно, бързо и адекватно да анализира обстановката и взема своевременни и целесъобразни решения и да осъществява пълния управленски цикъл;
 • да използва поверената му в подразделението бойна и спомагателна техника и да усъвършенства инженерно-техническата си подготовка, като стриктно спазва регламентиращите документи за техническа експлоатация и мерки за безопасност;
 • да планира, организира и ръководи техническата експлоатация и техническото обслужване на поверената му в подразделението бойна и спомагателна техника;
 • да организира ефективното използване от подчинените на въоръжението и бойната техника в подразделението;
 • да притежава компютърна грамотност и да умее да работи с основните текстообработващи програми, електронни таблици, програми за презентация и електронна поща;
 • да работи в екип и управлява устойчиво и ефективно социално-психичните процеси в ръководеното от него подразделение в различни условия;
 • да притежава умения за управление на ресурси, систематизиране и анализ на данни, факти и процеси и за вземане на оптимални решения;
 • да умее да анализира тактиката, въоръжението и способите за водене на бойни действия на страните членки на НАТО и съседните държави и ги използва в своята дейност;
 • да притежава издръжливост на физически и психически натоварвания и адекватност на реакциите при различни въздействия, да запазва работоспособността си в сложни условия, да умее леко и бързо да се адаптира към нови условия и към друг вид дейност;
 • да противостои на стресови въздействия и да подпомага подчинените си за бързо преодоляване влиянието на стресогенните фактори;
 • да комуникира свободно в своята професионална общност, да усвоява самостоятелно професионална информация, необходима за заеманата длъжност или при промяна на използваната военна техника;
 • да използва техническите средства и приборите за автоматизация на въоръжение във ВВС;
 • да покрива изискванията на STANAG 6001 по английски език, да използва в професионалната си дейност терминология на английски език и документация на английски и други езици;
 • компетентно да решава въпросите, свързани с техническата експлоатация, съхранението и бойното използване на радиолокационното въоръжение, да анализира причините за възникване на неизправности;
 • да познава функционалните задължения на подчинените си;
 • да изучава новостите в радиолокационната техника.

В професионалното направление “Комуникационна и компютърна техника” в специалност по гражданска квалификация „Комуникационна техника и технологии ”:

 • по моделирането на отделни елементи, възли и блокове от комуникационната техника чрез прилагане на придобитите знания и умения;
 • да проектира и разработва нови комуникационни възли и системи;
 • да ремонтира и поддържа в изправност комуникационна техника в процеса на нейната експлоатация;
 • да използва, управлява, експлоатира и съхранява комуникационната техника по предназначение и съгласно изискванията на техническата документация;
 • за успешно адаптиране при промяна на обстановката и работа в екип;
 • да анализира получени данни от експлоатацията и съхранението на комуникационната техника, резултати от провеждани експерименти с цел вземане на оптимални решения;
 • за прилагане на основни компютърни умения по разработване на техническа документация, електрически схеми и материали за презентации;
 • за постоянно самоусъвършенстване и разширяване на техните знания и умения в областта на комуникационната техника и технологии.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.