„Разузнаване”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Национална сигурност”
Гражданска специалност: „Национална и регионална сигурност”
Гражданска професионална квалификация: „Експерт по национална и регионална сигурност”.
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Офицерът е лидер-единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му формирование, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално- психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

За целта по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и „Национална и регионална сигурност” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионални направления „Военно дело” и „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на военното дело, а също така и знания за дейността на гражданските, политически, социално-икономически структури и системи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Сухопътните войски, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната и националната и регионалната сигурност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с експертни знания като организатори и експерти в държавните и местните структури на администрацията и органите по сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.

В резултат на обучението си, випускникът придобива:

 • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността „Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.
 • Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му формирование;
 • да участва, с подчиненото му формирование, при спасителни и неотложни аварийно- спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.

2. Професионална реализация:

2.1. След завършване на пълния курс на обучението, випускникът заема следните начални длъжности в Българската армия:

 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж випускникът може да заема следните длъжности:

 • командир на рота и приравнени;
 • до заместник-командир на батальон и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания:

В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Разузнаване”:

 • правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • организацията на подразделенията и частите от родовете войски и специални сили на Сухопътните войски и Военноморските сили;
 • основни положения от теорията по организиране и водене на разузнаването и специалните операции в боя и управление на подчинените подразделения/органи;
 • основните положения от теорията по организирането и воденето на „HUMINT” разузнаването;
 • устройството, тактико-техническите данни, бойното използване, обслужването и съхранението на разузнавателната и специалната техника и апаратура, системите за тяхното управление и контрол, въоръжението и бойните припаси в повереното му подразделение;
 • редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му подразделение;
 • математическата основа, стандартите за условни знаци, правилата за работа с топографска карта, системите за целеуказване и съвременните способи и средства за получаване на топогеодезични данни;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • основните стандартни и щабни процедури, протоколи и стандартизационни документи в НАТО;
 • общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска, подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите подразделения;
 • основите по осигуряване на разузнаването;
 • основите на управлението на кризи и разузнаването при участие в операции, различни от война;
 • възможностите и начините на използване на бойните и технически средства и системи в разузнаването;
 • парашутната материална част и правилата за изпълнение на парашутни скокове и десантиране на товари;
 • овладяване на комуникативни способности в общуването във военната йерархия;
 • боравене с индивидуалното въоръжение, методите и правилата за водене на стрелба;
 • основни способи за откриване, обезвреждане и унищожаване на мини и импровизирани взривни устройства;
 • средства и способи за индивидуална защита от ядрени, химически и биологически оръжия, медицинска помощ и противопожарна защита;
 • психологическите и педагогически концепции за изграждане на екип, проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • основите на мрежово-центричните операции;
 • оценка на обстановката по елементи в изводна форма, вземане на решение за действие на подразделението на карта и на местността в стегната и ясна формулировка, отдаване на бойна заповед и разпореждания;
 • ръководене на подразделението в хода на бойните действия чрез комуникационна връзка с подчинените си и висшестоящия командир;
 • комуникация на английски език чрез използване на основна военна терминология при изпълнение на мисии и съвместни учения с войскови единици на НАТО;
 • основите по осигуряване на бойните операции;
 • основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • интегрираните системи за управление на войските и оръжията;
 • същността, закономерностите и особеностите на военно-педагогическия процес и изискванията на общата методика и частните методики за организиране и провеждане занятия по видовете подготовки с подчинените;
 • информационните технологии.

В професионалното направление „Сигурност и отбрана” в специалност по гражданска квалификация „Национална и регионална сигурност”:

 • теоретичните основи на националната сигурност;
 • геополитическите аспекти на сигурността;
 • основните теории за войната и военни стратегии;
 • концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • основите на държавата, правото и международното хуманитарно право;
 • гражданско военните отношения;
 • основните философски, етически, деонтологически и политологични категории;
 • структурата и организацията на националните, регионалните и международните системи за сигурност;
 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • основните принципи, методи и средства за управление;
 • управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси.

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Разузнаване”:

 • да моделира явленията и процесите свързани с планиране организиране и водене на разузнаването или специалните операции, като прилага творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;
 • да командва повереното му подразделение с компетентността на естествен лидер;
 • да реализира изискванията на системата за командване, контрол, комуникации, компютри и разузнаване;
 • да работи с топографска карта със съвременни средства за навигация, да целеуказва и да изучава и оценява местността;
 • да ръководи процеса на събиране, анализ и докладване на разузнавателната информация;
 • да организира и управлява действията на повереното му подразделение/орган, при разузнаване или провеждане на специални операции;
 • да организира и провежда занятия с подчинените си и използва подходящи методи и средства на обучение и възпитание;
 • да умее да използва и да управлява техниката, въоръжението и средствата за разузнаване, свръзка и сигнализация;
 • успешно да се адаптира при промяна на обстановката, да работи в екип и осъществява непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си;
 • да анализира данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
 • да умее да общува с различните категории военнослужещи и да владее правилата на служебната комуникация;
 • да въвежда уставен ред и дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • да прилага в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации;
 • да владее английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на БТАМАС6001;
 • да ползва втори чужд език (балкански език), в степен, позволяваща му самостоятелно да развива лексиката на езика, да комуникира и да си служи с необходима литература по специалността и по изискванията на БТАМАС6001;
 • да притежава основни компютърни умения за разработване на текстообработващи програми и програми за презентации;
 • да притежава самообладание и съобразителност, решителност, настойчивост и инициативност, воинска чест и достойнство;
 • да притежава способност за поемане на разумен риск;

В професионалното направление „Сигурност и отбрана” в специалност по гражданска квалификация „Национална и регионална сигурност”:

 • да прилага правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;
 • да умее да анализират, прогнозира и оценява условията за възникване на кризи и конфликти;
 • да мисли творчески и критично, обективно и достоверно да анализира потенциалните рискове и заплахи;
 • да умее обективно да анализира социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
 • да владее нормите на философията, етиката и деонтологията;
 • да владее международната терминология по сигурността и отбраната;
 • да прилага психологичните прийоми на лидерството в екстремални ситуации;
 • ефективно да управлява материални и човешки ресурси;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
 • да се самоусъвършенства и развива своя характер и умения през целия си живот.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията