„Танкова и автомобилна техника”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Комуникационна и компютърна техника”
Гражданска специалност: „Управление на ресурси и технологии”
Гражданска професионална квалификация: „Инженер по автомобилна техника”
 
 
1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Снимка
Учебен център - Кормуване

За специалностите “Управление на ресурси и технологии” и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областите “Технически науки” и “Сигурност и отбрана”.

Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на ресурсното и технологично осигуряване дейността на гражданските структури и системи, формированията на Българската армия и военно-промишления комплекс.

2. Реализация на випускника (Какво ще работя?)
 • като организатор и изпълнител в поддържането, експлоатацията и възстановяването на технически системи и обекти във военни формирования, предприятия и фирми;

Парад

 • в развойна, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични процеси, експлоатацията и ремонта на технически и военно-технически обекти и системи;
 • в разработването на научни и военно-научни изследвания и проекти в сферата на техниката и технологиите;
 • заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация;
 • командир на взвод в логистичните формирования;
 • заместник-командир на рота по за логистична поддръжка;
 • след допълнителна квалификация заема съответстващи длъжности в национални и международни формирования.

Полево занятие - Тактика

3. Учебен план (Какво ще уча?)

Завършилите специалността усвояват военно-инженерни и други специални знания и умения в областта на военнo – техническата подготовка и логистика, методи за прилагане на логистични принципи при провеждане на военни действия (национални и международни), планиране на организациите от военните логистични структури и тяхната дейност, координация и управление, организация на логистичното осигуряване на формированията от тактическото ниво, в базови условия и изискванията на регламентиращите документи в БА и НАТО, управление на човешки, финансови, материални, информационни ресурси, основни елементи на процеса на вземане на решение от командира и организацията и бойното използване на подразделенията, същност и характеристики на международните транспортни системи, съвременни логистични технологии за поддръжка и материално техническо осигуряване, и др.

Снимка
Верижна техника

Специално внимание при обучението на младите курсанти се отделя на способността им да контролират стреса, да изграждат лидерски умения като формират екипи и управляват групови процеси, да вземат адекватни решения под стрес, да разрешават конфликти и мотивират подчинените си.

Курсантите усвояват английски език в степен, удовлетворяваща изискванията на STANAG 6001, ниво 2-2-2-2.

Лекционните занятия се съчетават с разнообразни форми на практическо обучение на курсантите за придобиване на специална подготовка, за морално-психическото и физическото им укрепване и за израстването им като лидери.

Основните форми на учебно-възпитателната дейност са:

 • лагер от началната военна подготовка по оцеляване;
 • лидерски лагер;
 • Учебна практика във военно-ремонтни бази;
 • физическа подготовка и обучение по плуване;
 • учебна практика във военни формирования от СВ;
 • ротно тактическо учение
 • учебни стрелби с личното оръжие.

Едновременно с военното обучение курсантите преминават и пълен курс по необходимите учебни дисциплини за получаване на гражданска специалност „Управление на ресурси и технологии“.

Колесна машинаТеоритично занятие - тактика

Гражданската квалификация на випускника му позволява да намери професионална реализация във повечето сфери на икономиката с възможности за заемане на позиции като експертен и административен персонал в организации занимаващи се с ремонт, диагностика, обслужване на транспортни средства, търговия, транспорт и др. в логистичния сектор. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, обхващат широк кръг от функции, като всички те имат ключова роля за фирмения успех. Професионалната реализация обикновено е в областта на сервизното обслужване и производствените технологии, снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията на производствена фирма с възможност за достигане до средни ръководни постове в ремонтни, дистрибуторски, транспортни, складови и други фирми от логистичния сектор.

Тренажор - КВАЗАР

4. Учебно-материална база

Богатата учебно-материална база на специалността, библиотеката и достъпът до ресурсите на световната мрежа Internet създават необходимите условия за провеждане на учебен процес на високо научно-приложно ниво в съответствие със съвременните изисквания и за активна научноизследователска работа.

Производствена практикаКомпютърен и инженерен анализ