„Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Военно дело”
Военна специалност: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Военна професионална квалификация: „Офицер на тактическо ниво на управление”
Образователно-квалификационна степен (гражданска): „Бакалавър”
Професионално направление (гражданска специалност): „Комуникационна и компютърна техника”
Гражданска специалност: „Комуникационна техника и технологии”
Гражданска професионална квалификация: „Инженер по комуникации”
 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Офицерът е лидер единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му подразделение, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

За целта по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и “Комуникационна техника и технологии”  се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Военно дело”, в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” и от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника”, в област на висшето образование “Технически науки”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии и изгражданите военни КИС, осигуряващи адекватна комуникационна и информационна поддръжка на системата за командване и управление при провеждане на военни и невоенни операции. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер специалист по КИС, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната и националната сигурност, чрез умело използване от негова страна на военнотехнически средства и системи в тази дейност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на военните КИС в различни ситуации и при различна обстановка;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии;

В резултат на обучението си, випускникът придобива:

 • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността “Комуникационна техника и технологиина образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Компютърни системи и технологии” в област на висшето образование “Технически науки”.

Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:

 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му подразделение;
 • да участва с подчиненото му подразделение при изграждане на комуникационната и информационна система, осигуряваща адекватна комуникационна и информационна поддръжка на системата за командване и управление;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството.

2. Професионална реализация.

2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:

 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж, випускникът може да заема следните длъжности:

 • командир на рота;
 • до заместник-командир на батальон и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции

3.1. Нови знания

В професионалното направление “Военно дело” в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника)”:

 • правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • организацията на формированията за комуникационна и информационна поддръжка от състава на Сухопътните войски;
 • устройството, действието, експлоатацията, бойното използване, обслужването и съхранението на средствата за комуникационна и информационна поддръжка и автоматизираните информационни системи, въоръжението, боеприпасите и съоръженията в повереното му подразделение;
 • редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му подразделение;
 • технологиите за изработването, управлението, използването и правилата за работа с видовете бойни документи и отчетната документация;
 • основните регламентиращи и стандартизационни документи на НАТО, касаещи изграждането, използването и развитието на комуникационните и информационни системи;
 • основите на защитата на информацията в КИС на тактическите формирования;
 • реда за планиране, организиране и ръководство на комуникационната и информационната поддръжка в тактическите формирования, както и съвременната теория за КИС на тактическите формирования в операциите;
 • тактико-техническите характеристики и практическа работа със съвременни цифрови комуникационни средства и системи;
 • принципите за изграждане на компютърни мрежи, информационни системи и бази от данни, както и познаване на съвременни и перспективни информационни технологии;
 • методите и технологиите за анализиране на ситуациите и извършване на разчети по използването на КИС;
 • начините, методите и технологиите за осигуряване на съвместимост между граждански и военни КИС;
 • процедурите по съюзно осигуряване на формирования от КИС в съвместните съюзни операции.

В професионалното направление “Комуникационна и компютърна техника” в специалност по гражданска квалификация „Комуникационна техника и технологии”:

 • базова инженерна подготовка по дисциплините: висша математика, дискретна математика, физика, химия, електротехника, електроника, цифрова логика и схемотехника,
 • теорията за разпространение на радиовълните, кабелните и влакнесто оптични преносни системи и произтичащите от тях специфични особености при организирането на комуникационните и информационни мрежи, изграждащи комуникационните и информационни системи;
 • принципите на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи, обвързването на комуникационните и информационни технологии, интерфейсите и протоколите за достъп между технически устройства на различни мрежи, съобразени с различните стандартизационни споразумения в НАТО;
 • теорията за цифрова обработка на сигналите, видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различни технически устройства (преносна среда, мултиплекси, средства за защита на информацията и периферия);
 • изграждането на клетъчни, мобилни и безжични комуникационни системи, предаването на глас, данни и видео изображения, компютърните комуникации и принципите на адаптивната маршрутизация в тях;
 • Cloud computing, съвременни военни информационни технологии, теория и организация на компютърните системи, компютърни, локални и глобални компютютърни мрежи, мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежи;

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника)”: 

 • по моделиране явления и процеси, като прилагат творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;
 • по командване поверените им подразделения с компетентността на естествен лидер;
 • по организиране и управление действията на поверените им подразделения;
 • по организиране и провеждане занятия с подчинените си и използване подходящи методи на обучение и възпитание;
 • умения да използват и управляват техниката, въоръжението и техническите средства на подразделенията за комуникационна и информационна поддръжка;
 • успешно адаптиране при промяна на обстановката за работа в екип и осъществяване на непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си;
 • анализиране на данни, факти и процеси при вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
 • умения за общуване с различните категории военнослужещи и владеене на правилата за служебна комуникация;
 • по въвеждане уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • по поддържане доверие и авторитет и притежаване способност за поемане на разумен риск;
 • прилагане в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации;
 • владеене на английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на SТАNАG 6001.
 • прилагане на практика всички знания по специалността, като творчески да го доразвиват и усъвършенстват;
 • изграждане на самообладание, съобразителност, решителност, настойчивост, инициативност, воинска чест и достойнство,
 •  прилагане психологичните прийоми на лидерството в критични моменти.

В професионалното направление “Комуникационна и компютърна техника” в специалност по гражданска квалификация „Комуникациона техника и технологии”:

 • да разкрива практико-приложни проблеми в своята област и да прилага системен подход при решаването им;
 • да извършва проучвателна, развойна, производствена, експлоатационна и сервизна дейност, насочена към практическото използване на съвременни комуникациионни и информационни технологии;
 • самостоятелно да решава възникнали технически проблеми, да прилага теоретични знания за решаване на приложни проблеми, да осъществява технико-икономически подход и да прилага съвременни методи и средства за решаване на инженерни задачи;
 • да провежда експериментални изследвания с използване на съвременна компютърна и измервателна техника, да анализира резултатите от тях и да разработва необходимата документация;
 • да прилага съвременните комуникационни и информационни технологии при организацията, изграждането и поддържането на комуникационни и информационни системи;
 • да използва комуникационен софтуер, осигуряващ техническата съвместимост на комуникационните и информационни системи;
 • да работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната;
 • да използва чуждестранна специализирана литература и научно-техническа информация в касаещия го обем;
 • да прилага правните и нормативни уредби, свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация;
 • да владее терминологията в областта на комуникационната техника и технологии;
 • да владее нормите на естетическото поведение и протокол;
 • да ръководи войскови научноизследователски, проектантски и производствени колективи;
 • да презентира технически проблеми като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване;
 • да се самоусъвършенства като развива своя характер, знания и умения през време на цялата си служба.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.