ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на заседание, проведено на 29.06.2023 г.  (протокол № 16),  взе решение за даване на институционална акредитация на Националния военен университет „Васил Левски”  - гр. Велико Търново на основание на обща оценка 9,19 (девет цяло и деветнадесет стотни) със срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години. Определя капацитет на висшето училище от 5730 курсанти, студенти и докторанти.

НАОА дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Направление ОКС
Оценка
Капацитет Акредитацията е
дадена на:
Акредитацията е
валидна до:
Внасяне на самооценяващ
доклад в НАОА до:
Институционална акредитация
бакалавър
магистър
доктор
9,19
5730 29.06.2023 г. 29.06.2029 г. 29.06.2028 г.

Институционална акредитация на НВУ „Васил Левски”