Годишна университетска научна конференция 2023 г.

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ
 
най-учтиво Ви кани да участвате в работата на Годишната
университетска научна конференция 2023, която ще се проведе
на 8-9 юни 2023 г. във Велико Търново
 
Председател на Международния научен програмен комитет
Бригаден генерал Иван Маламов
 
Председател на Организационния комитет:
Полковник доцент доктор инж. Николай Урумов
 
Научен секретар:
Доцент доктор Ваня Димитрова
 
Технически секретар:
Подполковник доцент доктор инж. Даниел Берчев
 
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, английски
 

В среда на динамични промени, в стремеж за заемане на своето подобаващо място в Европейското пространство на висшето образование, научноизследователската и иновационната дейност е не само политика, но и предизвикателство за Национален военен университет „Васил Левски“. Съблюдавайки принципите за свобода, сътрудничество и справедливост при разпространението на научното знание, чрез провеждането на научни форуми, създаваме благоприятна среда за стимулиране на научните изследвания, укрепване на връзките между университетите, среща на научни идеи, релевантни на напредъка на научните постижения в глобализирания свят.

Устремени към изграждането на общество на знанието, обменът на научна информация и иновационна мисъл са ключови фактори, за чието проявление допринася вашето участие в Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“. Приемайки това предизвикателство, вашите научни и творчески изяви получават популярност и достигат до широката читателска аудитория.

С обединяване на енергията и постиженията на всички участници в научния форум заедно допринасяме страната ни да се доближи и нареди до онези държави, които притежават високи равнища на научните изследвания.

Бригаден генерал Иван Маламов
Началник на НВУ „Васил Левски“

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Сигурност и отбрана;
 2. Технически науки;
 3. Природоматематически науки;
 4. Педагогически и хуманитарни науки;
 5. Социални, стопански и правни науки.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Заявките за участие се приемат до 7 април 2023 г.
 • Заявките за участие по образец можете да попълните тук.
 • Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.
 • Потвърждение за приета заявка ще получите до 14 април 2023 г.
 • Плащане на такса за участие до 21 април 2023 г.
 • Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 5 май 2023 г.
 • Изпращане на доклада на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg до 21 април 2023 г.
 • За запознаване с изискванията за оформление може да натиснете тук.
 • Шаблон за оформление на доклад може изтеглите тук.
 • Потвърждаване на получаването на доклада до 5 май 2023 г.
 • Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три, до 10 страници всеки.
 • Програмата на научната конференция може да изтеглите оттук.
ТАКСИ
 • Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 21 април 2023 г.
 • Таксата за участие включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл и е следната:
За сборник доклади:
 • на хартиен носител – 55 лв.
 • на електронен носител – 45 лв.
 • на хартиен и електронен носител – 75 лв.
Съавтор, участващ в работата на конференцията заплаща пълна такса.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове, без значение на носителя, заплаща 30 лв.
Работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” заплащат такси:
За сборник доклади
 • на хартиен носител – 30 лв.
 • на електронен носител – 30 лв.
 • на хартиен и електронен носител – 45 лв.
Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сборник с доклади, но не участват в коктейла.

Заплащането се извършва по банков път:

Банкова сметка:
IBAN – BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC код: BIC – STSABGSF
Банка ДСК - АД
Клон гр. Велико Търново
Основание:
Такса за научна конференция 2023
 
За контакти:
 1. цивилен служител Ана Христова
 2. цивилен служител Венета Иванова
Телефон за контакти: 062 618873
GSM: 0888 037174 или 0884 207317
E-mail: nvu_forum@nvu.bg