Годишна университетска научна конференция 2021

Организационният комитет

най-учтиво ви кани да участвате в работата на Годишната университетска научна конференция, която ще се проведе

на 27-28 май 2021 г. във Велико Търново

 

Председател на Международния научен съвет

Бригаден генерал Иван Маламов

 

Председател на Организационния комитет:

Полковник доцент доктор инженер Николай Урумов

 

Научен секретар:

Подполковник доктор инженер Даниел Берчев

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

български, руски, английски

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  1. Сигурност и отбрана;

  2. Технически науки;

  3. Природоматематически науки;

  4. Педагогически и хуманитарни науки;

  5. Социални, стопански и правни науки.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 9 април 2021 г.

Заявките за участие по образец можете да попълните тук.

Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.

Потвърждение за приета заявка ще получите до 14 април 2021 г.

Плащане на такса за участие до 23 април 2021 г.

Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 28 април 2021 г.

Изпращане на доклада на електронен адрес до 23 април 2021 г.

Потвърждаване на получаването му до 28 април 2021 г.

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три, до 10 страници всеки.

Организаторите няма да публикуват доклади, които не са изпратени в указания срок, неоформени според указанията и при незаплатена в срок такса.

Моля изпращайте докладите във формат .doc

Дискусията по докладите е до 15 минути.

Програмата на научната конференция ще бъде изпратена на всеки участник на електронен адрес и публикувана на сайта до 14 май 2021 г.

Сборниците с доклади ще бъдат предоставени на участниците при регистрацията, в деня на откриване на конференцията.Сборниците доклади за докладчиците, не взели участие в работата на конференцията, ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, след провеждането на конференцията, в удобно за организаторите време. Служебни бележки за участие в конференцията няма да бъдат издавани.

ТАКСИ

Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 23 април 2021 г.

Важно! Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.

Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява.

Фактурите ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, като за получаването им организаторите не носят отговорност.

Таксата за участие включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл и е следната:

За сборник доклади

  • на хартиен носител – 45 лв.
  • на електронен носител – 35 лв.
  • на хартиен и електронен носител – 65 лв.

Съавтор, участващ в работата на конференцията заплаща пълна такса.

Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове, без значение носителя, заплаща 25 лв.

Работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” заплащат такса от 25 лв.

Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сертификат за участие, но не получават сборник с доклади и не участват в коктейла.

Програма на Годишната университетска научна конференция.

Заплащането се извършва по банков път:

Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400

BIC код: BIC - IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД

Клон гр. Велико Търново

Такса за научна конференция 2021

Лице за контакти
майор Иванка Георгиева
Телефон за контакти
+359 62 618 807
GSM
+359 884 50 70 65
E-mail
nvu_forum@nvu.bg