Международна научно-практическа конференция „Околна среда. Технология. Ресурси“, реферирана по Scopus

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ
 
най-учтиво Ви кани да участвате в работата на международната научно-практическа конференция
„Околна среда. Технология. Ресурси” - 2024 г., която ще се проведе
на 27-28 юни 2024 г. във Велико Търново
 
Конференцията се организира от Технологична академия Резекне, Инженерен факултет, Латвия и от 2005 година е реферирана в базата данни на Скопус. Международна научно-практическа конференция „Околна среда. технология. Ресурси.“ за 27 години от своето съществуване се превърна в авторитетен и разпознаваем световен научен форум с участието на много значими учени, изследователи, практици, университетски служители и докторанти в областта на екологията, машините, инженерството, технологиите, информационните технологии, лазерните технологии, сигурността и отбраната и управление на природни ресурси от много страни по света.
Конференцията представя най-новите постижения на науката, публикации, показва технологии и оборудване, практически решения на екологични проблеми.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ: английски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

I. ОКОЛНА СРЕДА И РЕСУРСИ

 1. Еко-иновативни технологии в производството на материали и енергия, строителство, предотвратяване на замърсяването и услуги
 2. Рационално и комплексно използване на природните и технологични ресурси
 3. Биологично земеделие и агроекология
 4. Екоиновативна биотехнология
 5. Екологична ефективност, възобновяеми енергийни ресурси, тяхното рационално и комплексно използване
 6. Контрол на процеса на деградация на околната среда, превенция и възстановяване на деградирали зони
 7. Мониторинг, опазване и опазване качеството на природните екосистеми и градската среда
 8. Икономика и управление на околната среда и природата
 9. Еколого-икономически и екотехнологични аспекти на регионалното развитие
 10. Селскостопански ресурси, подобряване на производителността на растенията и качеството на добива
 11. Устойчиви технологии за отглеждане на култури, сравнение на сортове култури
 12. Селско стопанство 4.0
 13. Умно овощарство
 14. Ефективност на предоставянето на производство/услуга, конкурентоспособност и модернизация на предприятията

II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Компютърни науки
 2. Моделиране и симулиране на социотехнически системи
 3. Цифрови близнаци
 4. Разширена и виртуална реалност
 5. Системи за подпомагане на вземането на решения
 6. Семантичен уеб
 7. Математическо моделиране
 8. Проектиране на информационни системи
 9. Е-търговия
 10. Дистанционно наблюдение
 11. Компютърно зрение
 12. Разпознаване на изображения
 13. Биоинформатика
 14. Наука за данни
 15. Интернет на нещата
 16. Изкуствен интелект
 17. Машинно обучение

III. ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Механика
 2. Електроинженерство
 3. Електроника
 4. Оптика
 5. Материалознание
 6. Технологични процеси на материалите
 7. Електрическо, хидравлично и пневматично задвижване
 8. Телекомуникации
 9. Роботизирана технология
 10. Мехатроника
 11. Автоматично управление на производствените процеси
 12. CAD/CAM/CAE технологии
 13. Металообработващи и машиностроителни технологии
 14. Технологии за проектиране и производство на текстил и облекло
 15. Технологии за производство на строителни материали
 16. Технологии на строителните операции
 17. Хранителни технологии
 18. Индустриална логистика
 19. Индустрия 4.0
 20. Енергийни приложения

IV. ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Лазерни технологии за изследване на климата
 2. Лазерни медицински технологии/Здраве
 3. Лазерна микроелектроника/Нано технологии
 4. Лазерна мобилност/транспорт
 5. Лазери Airspace Technologies
 6. Лазерни комуникационни технологии
 7. Технологии на лазерната индустрия
 8. Лазерни военни технологии
 9. Лазерна безопасност

V. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

 1. Национална сигурност
 2. Международна сигурност
 3. Военни въпроси: оръжия, технологии, логистика
 4. Киберсигурност
 5. Защита на населението и инфраструктурата
 6. Военна политика
 7. Защита от опасни вещества и радиация
 8. Военни комуникационни и компютърни технологии
 9. Военна геодезия

VI. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ

 1. Инженерно образование
 2. Мултимедийни системи в обучението
 3. Методика на обучението по информатика
 4. Методика на обучение по екологични технологии
 
Допълнителна информация:
Известие за приемане на резюмета и заявка за изготвяне на научна статия до 01.03.2024 г.
Изпращане на научни трудове на английски език до 18.03.2024 г.
За повече информация на сайта на конференцията: https://conferences.rta.lv/index.php/ETR/ETR2024/index