Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят”

Национален военен университет „Васил Левски”
 
организира на 15, 16 и 17.11.2023 г.
научна конференция на тема
 
„Радиационната безопасност в съвременния свят”
 
посветена на 120 годишнината от връчването на Нобеловата награда на Анри Бекерел за откриване на естествената радиоактивност и Мария и Пиер Кюри за изследвания на радиационните явления
 

РЕГЛАМЕНТ:

Тематиката на докладите трябва да е свързана с радиационната безопасност и да са в обем 4 – 10 страници. Оформянето на докладите трябва да е според приложените изисквания. Работни езици: български, английски и руски.

Всеки участник може да представи до 2 доклада.

Представянето на докладите може да бъде устно или на постер, като в заявката участникът представя своето предпочитание. Организационният комитет си запазва правото да промени начинът на представяне, като своевременно уведоми участника. Участието може да бъде присъствено или онлайн.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Радиационна защита;
 2. Ядрена, химическа и биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е);
 3. Обучение в областта на природните науки и ЯХБЗ и Е в училищата и университетите;
 4. Социални и икономически аспекти на ЯХБЗ и Е;
 5. Опасни вещества и лъчения;
 6. Опазване на околната среда;
 7. Киберсигурност;
 8. Космически лъчения;
 9. Сигурност при експлоатация на съоръжения с наличие ва опасни вещества и лъчения.

СРОКОВЕ:

 1. До 31.10.2023 г. се приемат заявки за участие в свободна форма на E-mail: conference_nvu@nvu.bg или n_dolchinkov@abv.bg.
 2. До 10.11.2023 г. докладите трябва да се изпратят на E-mail: conference_nvu@nvu.bg или n_dolchinkov@abv.bg и да се заплати такса за участие. Получените по-късно доклади няма да се допуснат до научния форум.
 3. До 13.11.2023 г. ще се обяви дневния ред на мероприятието.

ТАКСИ

Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 10 ноември 2023 г.

Важно! Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.

Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява, независимо от изпратените данни за издаване на фактурата.

Фактурите ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, ако в заявката е упоменато това искане. За получаването им организаторите не носят отговорност.

Авторите и съавторите заплащат такса независимо от присъствието си. Таксата за участие e 40 лв.

Таксата за участие за работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” – 30 лева.

Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сертификат за участие и сборник с доклади на електронен носител.

Заплащането се извършва по банков път:

Банка ДСК - АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF
Клон гр. Велико Търново

Основание: Такса за научна конференция – Радиационната безопасност в съвременния свят

Лица за контакти: доц. д-р Николай Долчинков

Телефони за контакти: +359 884 730 833

E-mail: conference_nvu@nvu.bg, n_dolchinkov@abv.bg

Връзки: Техническо оформление на докладите