Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2020 г.

Организационният комитет

най-учтиво ви кани да участвате в работата на Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2020, която ще се проведе

на 22-23 октомври 2020 г. във Велико Търново

 

Председател на Международния научен програмен комитет

Бригаден генерал Иван Маламов

 

Председател на Организационния комитет:

Полковник доцент доктор на науките инж. Георги Георгиев

 

Научен секретар:

Подполковник доктор инженер Даниел Берчев

 

Технически секретар:

Майор Иванка Георгиева

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

български, руски, английски

 

ПАНЕЛ 1

„МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”

 

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

МЕНИДЖМЪНТ НА РЕСУРСИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 Докладите в това направление са областта на:

 • Стратегическите решения за сигурност и отбрана: система за сигурност, управление на системата за сигурност, сигурността като управленска система, политическа, икономическа, военна, социална, екологична и индустриална сигурност, отбранителна политика, тероризъм, антитероризъм, международна, национална и регионална сигурност, стратегически решения при управлението на ресурси в условията на бюджетен дефицит и др.;

 • Среда за сигурност: предизвикателства и фактори;

 • Финансов мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана: финансово осигуряване на въоръжените сили, система за отчитане ианализ ка то информационен източник, разходи-ефекти, Система за финансово управление и контрол на ресурсите за сигурност и отбрана, Система за планиране, програмиране, бюджетиране, Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана и др.;

 • Управление на материални ресурси: логистика и управление на ресурсите за сигурност и отбрана, предизвикателства пред логистиката, логистична поддръжка на експедиционни операции, отбранителна аквизиция, упавление на жизнения цикъл на отбранителни продукти, утилизация, инвестиции в отбрата, публично-частно пъртньорство и др.;

 • Управление на човешките ресурси за сигурност и отбрана: човешкият ресурс – ключов ресурс за сигурност и отбрана, система за управление на човешките ресурси за сигурност и итобрана, базирана на копетентност и компетенции и др.

 НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА.

Докладите в това направление са областта на:

 • Конституционно установения ред на държавно управление, запазване на демократичните ценности, гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на българските граждани, създаване и поддържане на ефективни и ефикасни системи за здравеопазване, образование, социално осигуряване и подпомагане. Културно и физическо развитие и информиране, демографски проблеми. Сигурност и социални мрежи. Медийна политика в областта на сигурността и отбраната и др.;

 • Правен режим  и правомощия на органите по сигурността, материално-правни и процесуално-правни проблеми, юридическа отговорност. Статут на военнослужещите и държавните служители в службите за сигурност. Съответствие на националното и европейско законодателство с новите реалности в сигурността и отбраната.  

ПАНЕЛ 2

„ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА”

 

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

МЕНИДЖМЪНТ НА ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА

 Докладите в това направление са областта на:

 • Стратегическите и оперативни решения при защитата на населението и инфраструктурата: стратегически решения при управлението на ресурси в условия на ликвидиране на последствия от бедствия, аварии и катастрофи; отбранителна политика, отбранителни способности, управление на риска в условията на криза от невоенен характер, свързаност на силите и др.;

 • Средата за сигурност в условията на криза от невоенен характер: предизвикателства, фактори на средата за сигурност в условията на: глобализация, разпространението на оръжия за масово унищожаване, климатични и здравни проблеми, асиметрични рискове и заплахи, тероризъм, трафик на хора и оръжия, заплахи за информационната сигурност, регионални конфликти, слаба държавност, демографски срив, екологични и енергийни проблеми, евроатлантическата интеграция, усилията на международната демократична общност за поддържане на мира и стабилността и др.;

 НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА

Докладите в това направление са областта на:

 • Управление на материалните ресурси в условията на защита на населението при БАК: логистика и управление на ресурсите за сигурност и отбрана, предизвикателства пред логистиката, логистична поддръжка на спасителни операции, управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти при БАК, утилизация, инвестиции в отбраната, публично-частно партньорство и др.;

 • Управление на човешките ресурси и технологии за защита на населението и инфраструктурата при БАК: човешкият ресурс, ключов за защита на населението и инфраструктурата, система за управление на човешки ресурси за сигурност и отбрана при защита на населението и инфраструктурата, базирана на управлението по компетентност и компетенции, военно образователна система, оценяване и атестиране на човешките ресурси за сигурност и отбрана, свързани със защита на населението и инфраструктурата; реализация на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства в системата за защита на населението и инфраструктурата, социална политика за сигурност и отбрана, резервът като елемент на Системата за управление на ресурсите за сигурност и отбрана; знанието като ресурс за гарантиране на сигурност в условията на криза от невоенен характер и др.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 9 септември 2020 г.

Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.

Потвърждение за приета заявка ще получите до 13 септември 2020 г.

Плащане на такса за участие до 25 септември 2020 г.

Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 2 октомври 2020 г.

Изпращане на доклада на електронен адрес до 25 септември 2020 г.

Потвърждаване на получаването му до 2 октомври 2020 г.

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.

 

Организаторите няма да публикуват доклади, които не са изпратени в указания срок, неоформени според указанията и при незаплатена в срок такса.

Дискусията по докладите е до 10 минути.

Програмата на научната конференция ще бъде изпратена на всеки участник на електронен адрес и публикувана на сайта до 12 октомври 2020 г.

Сборниците с доклади ще бъдат предоставени на участниците при регистрацията, в деня на откриване на конференцията.

Сборниците доклади за докладчиците, не взели участие в работата на конференцията, ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, след провеждането на конференцията, в удобно за организаторите време.

Служебни бележки за участие в конференцията НЯМА да бъдат издавани.

 

ТАКСИ

Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 25 септември 2020 г.

Важно! Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.

Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява.

Фактурите ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, като за получаването им организаторите не носят отговорност.

Авторите заплащат такса независимо от присъствието си. Таксата за участие включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл и е следната:

За сборник доклади:

 • на хартиен носител – 45 лв.

 • на електронен носител – 35 лв.

 • на хартиен и електронен носител – 65 лв.

Съавтор, участващ в работата на конференцията заплаща пълна такса.

Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове, без значение носителя, заплаща 25 лв.

Работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” заплащат такси:

За сборник доклади

 • на хартиен носител – 25 лв.

 • на електронен носител – 25 лв.

 • на хартиен и електронен носител – 35 лв.

Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сертификат за участие, но не получават сборник с доклади и не участват в коктейла.

 

Заплащането се извършва по банков път:

Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД

Клон гр. Велико Търново

Такса за научна конференция 2020

 

ЗА КОНТАКТИ

Институт за научноизследователска и иновационна дейност

 

Телефони: 062 618875 0884 54 15 85 полк. доц. д.н инж. Георги Георгиев

062 618807 0884 50 70 65 майор Иванка Георгиева

Факс: 062 618899

E-mail: nvu_forum@nvu.bg

За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.

Лице за контакти
полк. доц. д.н инж. Георги Георгиев
майор Иванка Георгиева
Телефон за контакти
+359 62 618 875
E-mail
nvu_forum@nvu.bg