Премини към основното съдържание

Научна конференция „Логистиката и обществените системи” 2021 г.

Организационният комитет

най-учтиво ви кани да участвате в работата на Научна конференция
„Логистиката и обществените системи” 2021, която ще се проведе

на 25-26 февруари 2021 г. във Велико Търново

Председател на Организационния комитет

Бригаден генерал Иван Маламов

Научен секретар:

Професор доктор на науките Ваня Банабакова

Технически секретар:

Майор Иванка Георгиева

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

български, руски, английски

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

ВОЕННА ЛОГИСТИКА

Докладите в това направление са в областта на:

Снабдяването с материални ресурси, управление на логистичната информация, експлоатация, поддръжка и ремонт на техника и въоръжение, войсково и обществено хранене, развитие, същност и основни характеристики на придвижването и транспортирането, видове транспорт, осигуряване на военна инфраструктура, предоставяне на услуги, медицинско осигуряване, логистично осигуряване, чрез договори с граждански организации и фирми, поддръжка от страна домакин, логистично осигуряване на операциите, планиране на логистичното осигуряване, развитие и форми на многонационалната логистика, гражданско-военно сътрудничество, финансово осигуряване, специфики при обучението на специалисти логистици и други.

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС ЛОГИСТИКА

Докладите в това направление са в областта на:

Развитие на логистичния сектор, управление на веригата на доставки, логистичен мениджмънт, информационни технологии и иновации в логистиката, логистиката и дистрибуцията в различните бизнес сфери, проблеми на логистиката, свързани с разпространението на COVID 19, устойчиво развитие на веригите на доставки и на доставчиците на логистични услуги, логистиката и корпоративната социална отговорност, социални практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги, управление на риска в логистиката, логистични разходи, специфики при обучението на специалисти логистици и други.

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛНА ЛОГИСТИКА

Докладите в това направление са в областта на:

Логистика на здравеопазването, логистика при управлението на кризи, включително свързани с разпространението на COVID 19, логистика при предоставянето на социални услуги, градска логистика, логистика при организиране и провеждане на публични избори, логистика на медиите, логистика при провеждане на масови мероприятия, логистика за поддържане на реда в публичното пространство, логистика на превозването на опасни товари, логистика при оказване на хуманитарна помощ, финансово осигуряване на социалната логистика и други.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 15 февруари 2021 г.

Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.

 

Потвърждение за приета заявка ще получите до 17 февруари 2021 г.

Плащане на такса за участие до 15 февруари 2021 г.

Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 22 февруари 2021 г.

Изпращане на доклада на електронен адрес до 19 февруари 2021 г.

Потвърждаване на получаването му до 22 февруари 2021 г.

 

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.

 

Организаторите няма да публикуват доклади, които не са изпратени в указания срок, неоформени според указанията и при незаплатена в срок такса.

Дискусията по докладите е до 10 минути.

Програмата на научната конференция ще бъде изпратена на всеки участник на електронен адрес и публикувана на сайта до 22 февруари 2021 г.

Сборниците с доклади ще бъдат предоставени на участниците при регистрацията, в деня на откриване на конференцията.

Сборниците доклади за докладчиците, не взели участие в работата на конференцията, ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, след провеждането на конференцията, в удобно за организаторите време.

Служебни бележки за участие в конференцията НЯМА да бъдат издавани.

 

ТАКСИ

Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 19 февруари 2021 г.

Важно! Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.

Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява, независимо от изпратените данни за издаване на фактурата!!!

Фактурите ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, ако в заявката е упоменато това искане. За получаването им организаторите не носят отговорност.

Авторите заплащат такса независимо от присъствието си. Таксата за участие e 25 лв. и включва електронен сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.

Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сертификат за участие и сборник с доклади на електронен носител.

Заплащането се извършва по банков път:

Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400

BIC код: BIC - IABGBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Клон гр. Велико Търново

Такса за научна конференция 2021

Лице за контакти
доц. д-р Ваня Димитрова
Телефон за контакти
+359 62 618 807
GSM
+359 884 507 065
E-mail
conference@nvu.bg