МИСИЯ И ЗАДАЧИ

Мисията на НВУ „Васил Левски‟ е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.

Мисия и задачи
Основните задачи, които НВУ „Васил Левски‟ изпълнява, са:
 • Обучение на курсанти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър‟;
 • Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър‟ и „магистър‟;
 • Обучение на докторанти;
 • Обучение на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация;
 • Извършване на научни и приложни изследвания;
 • Издателска, информационна, културна и спортна дейност.
Освен тях, НВУ „Васил Левски‟ изпълнява и допълнителни задачи, възложени от Министерството на отбраната, в интерес на отбраната на страната като:
 • Подготовка и повишаване на квалификацията на сержанти от БА;
 • Подготовка на военнослужещи за нуждите на БА.
Постигането на целите и задачите на университета се осъществява чрез:
 • академично образование;
 • общо и специално военно обучение и лидерско изграждане;
 • нравствено и волево възпитание;
 • физическо възпитание и спорт.
Обучаващите се в университета за придобиване на висше образование по специалности от областта „Сигурност и отбрана‟, както и по граждански специалности се наричат курсанти, а гражданските лица, обучаващи се по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки - студенти.