Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Доставка на 23 броя преносими компютри – тип 1
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - Доставка на 1 брой преносими компютри – тип 3
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - Доставка на 2 броя таблет
Обособени позиции № 5, 7 и 8 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП.
Дата на публикуване