Logo

Общи данни за проект BG05M2OP001-2.016-0003

Управляващ орган:

Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““

Бенефициент:

Национален военен университет „Васил Левски“

Партньор:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Срок на изпълнение: 30 месеца

Бюджет: 1 963 234.00 лв., от които 1 215 544 лв. за НВУ „Васил Левски“ и 747 690 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“

Начин на финансиране: 85% или 1 668 748, 90 лв. от ЕС, 15% или 294 485, 10 лв. национално съфинансиране.