ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0005

Общи данни за проект BG05M2OP001-2.016-0005

Управляващ орган:

Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““

Бенефициент:

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Партньори:

Национален военен университет „Васил Левски“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Срок на изпълнение: 30 месеца

Бюджет: 4 992 951,48 лв., от които 3 157 096,80 лв. за ЮЗУ „Неофит Рилски“, 903 507,00 лв. за НВУ „Васил Левски“ и 932 347,68 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“

Начин на финансиране: 85% или 4 244 008,76 лв. от ЕС, и 15% или 748 942 лв. национално финансиране.