Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от цивилен служител

Кандидат за заемане на длъжността
Кандидат за заемане на длъжността доктор Виктор Тодоров Добрев
Област на висше образование
3. „Социални, стопански и правни науки”.
Професионално направление
3.7. „Администрация и управление”.
Научна специалност
„Военна психология”
Първично звено
катедра „Информационна сигурност”
Приемащо структурно звено
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.
Председател:  проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков;
Членове:    1. полк. доц. д-р Невена Цветкова Атанасова - Кръстева;
2. доц. д.н. Елица Стоянова Петрова;
3. проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова - Енева;
4. проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов;
5. проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев;
6. проф. к.н. Павел Георгиев Павлов.
Заключителното заседание на журито ще се проведе на 26.04.2021 г., от 10.00 часа в кабинет 25105 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.
 
All type of papers contain two sections, published in Bulgarian and in English language. Lead section is in Bulgarian language.
 
 
 
Дата на публикуване
Град
Велико Търново