Гражданска специалност „Киберсигурност”

Факултет: „Артилерия, ПВО и КИС”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Инженер по киберсигурност”

Форма на обучение: Редовно и задочно

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Киберсигурността е набор от принципи, стратегии, средства и подходи за управление на рисковете за функционирането на киберсредата и действия, насочени към защита на кибернетичните ресурси на организацията и потребителя.
Киберсигурността се заключава в осигуряване на безопасност и работоспособност на ресурсите на потребителя в условията на множество от заплахи.
Киберсигурността има за цел да организира безопасността на киберсредата, в която функционира организацията и потребителя. Като такава, тя е съвкупност от политики и действия, апаратни и програмни средства, които са проектирани и използвани за защита на инфраструктурата на компютърните мрежи от неправомерен достъп, кражби, деформации, унищожение и други заплахи. Тя осигурява мониторинг и оценка на киберсредата с цел гаранция на качеството на функционирането й.
Основна цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани инженери, притежаващи ключови компетенции в областта на киберсигурността.
Отличителни особености на използваните образователни технологии са:
 • съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър - магистър - доктор;
 • акцентиране върху фундаменталното образование в областта на киберсигурността, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на реални научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и учреждения.
В резултат на обучението випускникът от специалност „Киберсигурност” се формира като личност с:
 • мотивация за целенасочени и постоянни усилия за самоусъвършенстване;
 • волеви качества, самоконтрол и настойчивост за постигане на креативни цели;
 • умения да взема адекватни решения и да ги провежда на практика;
 • мобилизираност, организираност, действеност и продуктивност;
 • умения за логично и креативно мислене;
 • социална комуникативност и умения за работа в екип.
В резултат на обучението студентът придобива висше образование в областта “Технически науки”, професионално направление “Комуникационна и компютърна техника”, образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността “Киберсигурност” и професионална квалификация „Инженер по киберсигурност”, който е подготвен за изпълнение на следните професионални дейности:
 • аналитична;
 • проектно-конструкторска;
 • научно-изследователска;
 • организационно-управленска;
 • експлоатационна.
2. Обучаемите, завършили образователната програма по специалността „Киберсигурност” придобиват знания, умения и компетентности.
А. Знания.
В резултат на обучението си студентите по специалността „Киберсигурност” придобиват в бакалавърска степен високо специализирани знания, които включват най-новите познания в тази сфера на работа или обучение, като основа за оригинално мислене, приложна и изследователска дейност.
 • притежават широк спектър от теоретични и практически знания, разбират и изразяват теории, концепции, принципи и закономерности в областта на: теория на информацията, математическите основи на киберсигурността, сигурността на компютърните системи и мрежи, рискове и заплахи в киберпространството;
 • владеят високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на криптографската и стеганографска защита на информацията, методи, средства и процедури за осигуряване на сигурност в киберпространството, проектиране на защитени информационни системи, алгоритми, стандарти и политики за киберсигурност, които са база за разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 • демонстрират критично осмисляне на знанията в интердисциплинарната област на киберсигурността и връзките между съставните направления.
Б. Умения.
Студентите по специалността „Киберсигурност” (бакалавърска степен) придобиват специализирани умения за решаване на проблеми, изследвания и иновации в областта на киберсигурността, както и умения да развиват нови знания и процедури за киберсигурност:
 • владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за киберсигурност;
 • идентифицират проблеми на киберсигурността и ги решават, използвайки съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, като проявяват способност за генериране на нови знания,процедури и иновации;
 • оценяват адекватно ситуации в областта на киберсигурността, характеризиращи се с непълна, ограничена информация и непредсказуемост;
 • бързо развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики за преодоляване на рискове и заплахи в киберпространството;
 • свободно прилагат иновативни методи, хардуерни и софтуерни инструменти за киберсигурност при решаването на възникващи задачи и проблеми.
В. Лични и професионални компетентности.
В резултат на обучението си в бакалавърска степен, студентите по специалността „Киберсигурност”, са в състояние да управляват и трансформират целесъобразно сложен и непредвидим контекст в областта на киберсигурността като поемат лична отговорност, осигурявайки иновативни решения и принос към професионални познания и практики на работните екипи.
В.1. Самостоятелност и отговорност:
 • умеят да изграждат административно-организационни структури и самостоятелно да управляват работни екипи за решаването на сложни проблеми по сигурността на киберпространството в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти в областта на киберсигурността;
 • инициират процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулиране на политики за киберсигурност и демонстриране на лидерски качества за реализацията им.
В.2. Компетентности за учене:
 • системно и задълбочено оценяват познанията си и идентифицират потребности от нови знания в областта на киберсигурността;
 • ориентират се самостоятелно в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално и абстрактно мислене по проблеми на киберсигурността.
В.3. Комуникативни и социални компетентности:
 • умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения за киберсигурност пред специализирана и неспециализира аудитория, използвайки подходящ набор от техники и подходи;
 • разработват и излагат аргументирани схващания относно социални процеси и практики в контекста на киберсигурността и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • владеят специализирана лексика и пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици по проблеми на сигурността в киберпространството.
В.4. Професионални компетентности:
Бакалавърът - инженер по киберсигурност трябва да използва придобитите знания, умения, опит и личните си качества за целенасочена и продуктивна професионална дейност в направления като:
 • събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми и практическо използване на съвременни методи, средства и процедури за защита на информационните ресурси;
 • адекватно оценяване на ситуации и намиране на решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия за защита на информацията в комплексни регионални и фирмени информационни системи;
 • демонстриране на способности за професионално поведение и взаимодействие в работна и специализирана среда;
 • преодоляване на информационния дефицит в непозната среда, за да решат оптимално задачи и проблеми в областта на киберсигурността;
 • умение да инициират промени и да управляват процесите на развитие като се ангажират с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
 
3. Професионална реализация.
3.1. Завършилите специалност „Киберсигурност“ инженери имат висока широкопрофилна, интердисциплинарна професионална подготовка, която им позволява да се реализират като изпълнителски и ръководни кадри в производствени и непроизводствени сфери като:
 • системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
 • инженери при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
 • инженери по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
 • специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
 • специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи.
3.2. В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите, могат да се реализират в следните направления:
 • Специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи.
 • Системни анализатори;
 • Софтуерни разработчици;
 • Анализатори на софтуер и софтуерни приложения;
 • Системни администратори.