Гражданска специалност „Компютърни системи и киберсигурност”

Факултет: „Артилерия, ПВО и КИС”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионална квалификация: Инженер по „Комуникационна и компютърна техника”

Форма на обучение: Редовна и задочна

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

По специалността „Компютърни системи и киберсигурност“ се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии. Киберсигурността се заключава в осигуряване на безопасност и работоспособност на ресурсите на потребителя в условията на множество от заплахи.

Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът от специалността „Компютърни системи и киберсигурност“ се готви интелектуално, нравствено, физически и професионално, като специалист по комуникационни и информационни системи (КИС), чрез умело използване от негова страна на технически средства и системи в тази дейност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на КИС и киберсигурност в различни ситуации и при различна обстановка;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии;

В резултат на обучението си випускникът придобива:

 •  висше образование по специалността „Компютърни системи и киберсигурност“ на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.

Професионална реализация.

 След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 •  на длъжности в структурите на КИС в държавната администрация и местната власт;
 •  участие в научни изследвания и проекти;
 •  да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 •  да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 •  да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

 Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

Нови знания.

 • базова инженерна подготовка по дисциплините: висша математика, дискретна математика, физика, химия, електротехника, електроника, цифрова логика и схемотехника,
 • съвременни военни информационни технологии, теория на компютърните системи, компютърни архитектури и организация на компютърните системи;
 • приложение на алгоритми и развойни среди за програмиране, системно и приложно програмно осигуряване за създаване на военно приложни програми, софтуерни компютърни архитектури и организация на компютърните системи;
 •  съвременни интерфейси за изкуствен интелект, операционни системи, бази от данни и информационни системи, системно и приложно програмно осигуряване;
 •  Cloud computing, локални и глобални компютютърни мрежи, мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежи, алгоритми и среди за програмиране;
 • системи за кодиране и защита на информация и данни, кибер защита и информационни операции;
 •  широк спектър от теоретични и практически знания, концепции, принципи и закономерности в областта на: теория на информацията, математическите основи на киберсигурността, сигурността на компютърните системи и мрежи, рискове и заплахи в киберпространството;

 Изградени нови способности:

 •  да решава отговорно професионални технически задачи, като прилага творчески придобитите знания и използва съвременни методи и средства за изпълнение функционалните си задължения;
 •  да извършва проучвателна, развойна, производствена, експлоатационна и сервизна дейност, насочена към практическото използване на съвременни информационни технологии;
 •  да разработва системно и приложно програмно осигуряване за универсални и специализирани компютърни системи;
 •  да изгражда, администрира и предприема мерки по защитата в компютърни мрежи;
 • да проектира и поддържа бази от данни и информационни системи, като предприема мерки по тяхната съфтуерна и хардуерна защита;
 •  да адаптира и внедрява съвременни компютърни технологии в различни области;
 •  да работи в екип с представители на различни граждански и военно организации на територията на страната;
 •  да използва чуждестранна специализирана литература и научно-техническа информация в касаещия го обем;
 • да прилага правните и нормативни уредби, свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация;
 •  да владее терминологията в областта на компютърните системи и технологии;
 •  да владее специализирана лексика и пълноценно да общува на някои от най-разпространените европейски езици по проблеми на сигурността в киберпространството;
 •  да идентифицира проблеми на киберсигурността и ги решава, използвайки съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, като проявяват способност за генериране на нови знания, процедури и иновации
 •  свободно да прилага иновативни методи, хардуерни и софтуерни инструменти за киберсигурност при решаването на възникващи задачи и проблеми
 •  да оценява адекватно ситуации в областта на киберсигурността, характеризиращи се с непълна, ограничена информация и непредсказуемост;
 •  да владе нормите на естетическото поведение и протокол;
 •  да подготовя техническа документация;
 •  да презентира технически проблеми като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване;
 •  да се самоусъвършенства, като развива своя характер, знания и умения през време на цялата си служба.