Гражданска специалност „Компютърни системи и технологии”

Факултет: „Артилерия, ПВО и КИС”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Компютърен инженер”

Форма на обучение: Редовна и задочна

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

Специалността „Компютърни системи и технологии“ е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на техническите науки с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция.

По специалността “Компютърни системи и технологии” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.

Обучението е насочено към реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план за обучение по специалността „Компютърни системи и технологии” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 893 часа лекции и 1342 часа упражнения. Структуриран е в 5 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 37 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриални изпити – 28 учебни дисциплини; текущи оценки – 9 учебни дисциплини, курсови проекти - 8. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност „Компютърни системи и технологии” се издава диплома за завършена ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Компютърен инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

1.1 Основните модули в учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” включва учебните дисциплини: Висша математика - І част, Висша математика - ІІ част, Физика, Информатика, Здравословни и безопасни условия на труд, Риторика или Логика, Химия, Философия , Бизнес етика и деонтология, Култура на речевото общуване, Екология, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната си подготовка при обучението по специалностга.

Втори модул „Компютърни системи и технологии” съдържа учебните дисциплини: Дискретни структури, Теоретична електротехника, Полупроводникови елементи, Сигнали и системи, Програмни езици, Цифрова схемотехника, Операционни системи, Алгоритми и сложност, Компютърни мрежи, Съвременни информационни технологии, Компютърни архитектури и организация, Бази от данни, Компютърна периферия, Радиовълни, антенно-фидерна и микровълнова техника или Анализ и синтез на логически схеми, Комуникационни вериги или Мултимедийни системи и технологии, Електромеханични устройства или Изкуствен интелект, Програмиране на С++ или Програмиране на JAVA, Микропроцесорни системи или Едночипови микрокомпютри, Компютърни системи за управление или Специализирани компютърни системи, Мрежова сигурност или Хардуерни и софтуерни технологии за защита на информацията, Информационни системи или Системи за визуално програмиране, CAD/CAM системи или WEB дизайн и програмиране, Компютърни технологии за проектиране.

Трети модул „Чуждоезикова подготовка“ включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки.

Четвърти модул „Физическа подготовка“ е насочен към физическото възпитание на обучаемите като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло - хорариум от 240 часа.

Пети модул „Практическа подготовка“ предвижда провеждането на стаж по специалността с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата си реализация.

Избираемите дисциплини включени за обучение дават възможност за профилиране в:

1. Софтуерни технологии

2. Хардуерни технологии

1.2 Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността “Компютърни системи и технологии” се готви интелектуално, нравствено, физически и професионално като специалист по КИС за умело използване от негова страна на технически средства и системи в тази дейност. В резултат на цялостната си подготовка в Университета випускникът се формира като личност:

 • с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на КИС в различни ситуации и при различна обстановка;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии;

1.3 В резултат на обучението си випускникът придобива:

 • висше образование по специалността “Компютърни системи и технологии” с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” от професионално направление “Компютърни системи и технологии” в област на висшето образование “Технически науки”.

2. Професионална реализация

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • извършване на консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • работа в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот;
 • длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма, придобиват специални компетенции:

3.1 Нови знания:

 • базова инженерна подготовка по дисциплините: Висша математика, Дискретна математика, Физика, Химия, Електротехника, Електроника, Цифрова логика и схемотехника;
 • съвременни военни информационни технологии, теория на компютърните системи, компютърни архитектури и организация на компютърните системи;
 • приложение на алгоритми и развойни среди за програмиране, системно и приложно програмно осигуряване за създаване на военноприложни програми, софтуерни компютърни архитектури и организация на компютърните системи;
 • съвременни интерфейси за човеко-компютърно взаимодействие, изкуствен интелект, операционни системи, бази от данни и информационни системи, системно и приложно програмно осигуряване;
 • Cloud computing, локални и глобални компютърни мрежи, мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежи, алгоритми и среди за програмиране;
 • системи за кодиране и защита на информация и данни, киберзащита и информационни операции.

3.2 Изградени нови способности:

 • да решава отговорно професионални технически задачи, като прилага творчески придобитите знания и използва съвременни методи и средства за изпълнение на функционалните си задължения;
 • да извършва проучвателна, развойна, производствена, експлоатационна и сервизна дейност, насочена към практическото използване на съвременни информационни технологии;
 • да разработва системно и приложно програмно осигуряване за универсални и специализирани компютърни системи;
 • да изгражда, администрира и предприема мерки по защитата в компютърни мрежи;
 • да проектира и поддържа бази от данни и информационни системи, като предприема мерки по тяхната софтуерна и хардуерна защита;
 • да адаптира и внедрява съвременни компютърни технологии в различни области;
 • да работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната;
 • да използва чуждестранна специализирана литература и научно-техническа информация в касаещия го обем;
 • да прилага правните и нормативни уредби, свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация;
 • да владее терминологията в областта на компютърните системи и технологии;
 • да владее нормите на естетическото поведение и протокол;
 • да подготвя техническа документация;
 • да презентира технически проблеми, като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване;
 • да се самоусъвършенства, като развива своя характер, знания и умения по време на цялата професионална кариера.

3.3 Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.