Гражданска специалност „Комуникационна техника и технологии”

Факултет: „Артилерия, ПВО и КИС”

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”

Професионалнa квалификация: „Инженер по комуникации”

Форма на обучение: Редовна и задочна

Срок на обучение: 4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

Характеристика:

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

Специалността „Комуникационна техника и технологии” е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на техническите науки с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция.

По специалността “Комуникационна техника и технологии” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.

Обучението е насочено към реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план за обучение по специалността „Компютърни системи и технологии” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 941 часа лекции и 1294 часа упражнения. Структуриран е в 5 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 40 дисциплини, всяка завършваща с форма на контрол: семестриални изпити – 27 учебни дисциплини; текущи оценки – 13 учебни дисциплини; курсови проеки - 6. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност „Комуникационна техника и технологии” се издава диплома за завършена ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по комуникации”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

1.1 Основните модули в учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” включва учебните дисциплини: Висша математика - І част, Висша математика - ІІ част, Физика, Информатика, Здравословни и безопасни условия на труд, Риторика или Логика, Химия, Философия , Бизнес етика и деонтология, Култура на речевото общуване, Екология, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната си подготовка при обучението по специалността.

Втори модул „Комуникационна техника и технологии” съдържа учебните дисциплини: Дискретни структури, Теоретична електротехника, Полупроводникови елементи, Сигнали и системи, Радио комуникационна техника, Електрически измервания, Аналогова и цифрова схемотехника, Импулсни и цифрови устройства, Комутационна, мултиплексна и кабелна техника, Компютърни мрежи , Токозахранващи устройства, Измервания в комуникациите, Оптоелектроника и оптични комуникации, Клетъчни комуникации, Предаване на данни и компютърни комуникации, Сателитни комуникации, Електромагнитна съвместимост или Комуникационни терминали, Радиовълни, антенно-фидерна и микровълнова техника или Анализ и синтез на логически схеми, Комуникационни вериги или Мултимедийни системи и технологии, Електромеханични устройства или Изкуствен интелект, Микропроцесорна техника или Моделиране в комуникациите, Надеждност на комуникационната апаратура или Конструиране на комуникационна апаратура, Основи на цифровата телевизия или Безжични мрежи, Видео- и аудиотехника или Комуникационен софтуер, Компютърни системи или Едночипови микрокомпютри, Техническа безопасност.

Трети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки.

Четвърти модул „Физическа подготовка” е насочен към физическото възпитание на обучаемите като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло - хорариум от 240 часа.

Пети модул „Практическа подготовка” предвижда провеждането на стаж по специалността с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата си реализация.

1.2 Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Випускникът от специалността “Комуникационна техника и технологии” се готви интелектуално, нравствено, физически и професионално като специалист по КИС чрез умело използване на технически средства и системи. В резултат на цялостната си подготовка в Университета випускникът се формира като личност:

 • с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на КИС в различни ситуации и при различна обстановка;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии.

1.3 В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Комуникационна техника и технологии” на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” от професионално направление “Компютърни системи и технологии” в област на висшето образование “Технически науки”.

2. Професионална реализация

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • в структурите на мобилните оператори и КИС;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции:

 

3.1 Нови знания:

 • базова инженерна подготовка по дисциплините: Висша математика, Дискретна математика, Физика, Химия, Електротехника, Електроника, Цифрова логика и схемотехника,
 • теория за разпространение на радиовълните, кабелни и влакнесто-оптични преносни системи и произтичащите от тях специфични особености при организирането на комуникационните и информационни мрежи, изграждащи комуникационните и информационни системи;
 • принципи на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи, обвързването на комуникационните и информационни технологии, интерфейсите и протоколите за достъп между технически устройства на различни мрежи, съобразени с различните стандартизационни споразумения в НАТО;
 • теория за цифрова обработка на сигналите, видове модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различни технически устройства (преносна среда, мултиплекси, средства за защита на информацията и периферия);
 • изграждане на клетъчни, мобилни и безжични комуникационни системи, предаване на глас, данни и видеоизображения, компютърни комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях;
 • Cloud computing, съвременни военни информационни технологии, теория и организация на компютърните системи, компютърни, локални и глобални компютърни мрежи, мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежи.

3.2 Изградени нови способности:

 • да разкрива практикоприложни проблеми в своята област и да прилага системен подход при решаването им;
 • да извършва проучвателна, развойна, производствена, експлоатационна и сервизна дейност, насочена към практическото използване на съвременни комуникационни и информационни технологии;
 • самостоятелно да решава възникнали технически проблеми, да прилага теоретични знания за решаване на приложни проблеми, да осъществява технико-икономически подход и да прилага съвременни методи и средства за решаване на инженерни задачи;
 • да провежда експериментални изследвания с използване на съвременна компютърна и измервателна техника, да анализира резултатите от тях и да разработва необходимата документация;
 • да прилага съвременните комуникационни и информационни технологии при организацията, изграждането и поддържането на комуникационни и информационни системи;
 • да използва комуникационен софтуер, осигуряващ техническата съвместимост на комуникационните и информационни системи;
 • да работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната;
 • да използва чуждестранна специализирана литература и научно-техническа информация в касаещия го обем;
 • да прилага правните и нормативни уредби, свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация;
 • да владее терминологията в областта на комуникационната техника и технологии;
 • да владее нормите на естетическото поведение и протокол;
 • да ръководи научноизследователски, проектантски и производствени колективи;
 • да презентира технически проблеми, като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване;
 • да се самоусъвършенства, като развива своя характер, знания и умения по време на цялата си професионална кариера.

3.3 Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.