Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика”

Факултет
„Общовойскови”
Образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”
Професионалнa квалификация
„Инженер”
Форма на обучение
Редовно и задочно
Срок на обучение
4 (четири) години, 8 (осем) семестъра
1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Автомобилната индустрия е двигател на растеж, приходи, заетост и просперитет в цял свят. Леките автомобили са в основата на индивидуална мобилност, докато товарните осигуряват глобалното придвижване на стоки. Автомобилите дават възможност на хората да живеят и работят в отдалечени райони чрез осигуряване на мобилност и гъвкавост, които биха били немислим в близкото минало. Следователно, автомобилната техника влияе върху глобалната икономическа активност в голяма степен.
Транспортът (от латинскиtrans, „през”, и portare, „нося”) е придвижването на хора и стоки от едно място на друго. За тази цел се използва пренос по релсовиводни и обикновени пътища, по въздуха, по тръбопроводи и други. Транспортът е един от основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктурапревознисредства и организация на цялостната дейност.
Логистиката като понятие произлиза от старогръцки корен logos, от тук Logisticos и означава сметка, способен в изчисляването, пресмятането. В съвременната теория и практика служи да опише една много стара практика по доставките, транспорта и съхранението на стоки и суровини. Областите на приложение са военната логистика, транспортната логистика, логистика на услугите и логистика на проявите (събитията).
На тази основа Европейската асоциация по логистика определя логистиката като осъществяване и управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите дейности, свързани с това движение и разполагане в рамките на системата, организирана за постигане на определени цели.
За специалността “Автомобилна техника и транспортна логистика” се предвижда обучение с широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Технически науки”.
Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на базова компетентност в областта на поддържането и експлоатацията на транспортната техника и организацията на транспортната логистика.
В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Автомобилна техника и транспортна логистика” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Общо инженерство” в област на висшето образование “Технически науки”.
Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на планирането, експлоатацията и управлението на автомобилната техника и транспортната логистика в предприятията от публично-частния сектор. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда.
Учебният план за обучение по специалността „Автомобилна техника и транспортна логистика” е с общ хорариум 2985 учебни часа, от които 1537 часа лекции и 1448 часа упражнения.
Структуриран е в 9 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в конто са включени 50 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити -29 учебни дисциплини; текущи оценки - 23 учебни дисциплини и курсов проект - 3. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края па всеки семестър се натрупват по образователни кредита, общо за курса па обучение - 240, от които 10 - за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност “Автомобилна техника и транспортна логистика” се издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация „инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.
Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми. За тази цел изучаваните дисциплини са структурирани в следните модули: 
Първи модул „Естествени науки” включва Висша математика, Химия, Физика, Информатика, Изследване на операциите, Компютърни симулации, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната им подготовка при обучението по специалността; 
Втори модул „Общоинженерни дисциплини” включва Механика, Основи на конструирането, Инженерна графика, Автоматизирано проектиране, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Електротехника и електроника; 
Трети модул „Специални инженерни дисциплини” включва Хидравлични и пневмозадвижвания, Метрология, стандартизация и технически измервания, Металознание и технология на металите, Производствени технологии, Механика на флуидите и хидравлични машини, Теория на автоматичното управление, Технически средства за автоматизация; 
Четвърти модул „Автомобилна подготовка” включва Конструкции на автомобилни двигатели, Конструкции на колесни и верижни машини, Автоматични системи за управление на процесите в колесните машини, Техническа експлоатация на верижни и колесни машини, Сервизни технологии, Теория на колесни и верижни машини, Електроуредба на автомобила; 
Пети модул „Транспортна логистика” включва Теория на риска и техническа безопасност, Безопасност на движението, Транспортна логистика, Количествени методи в транспортната логистика, Оптимизация на транспортните процеси; 
Шести модул „Обществени науки” включва Екология, Философия, Етикет, поведение и протокол, Здравословни и безопасни условия на труд, Езикова култура, Икономика; 
Седми модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за комуникация и управление в многонационална среда; 
Осми модул „Физическа подготовка” е насочен към физическото възпитание на обучаемите в хорариум от 240 часа, като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло;
Девети модул „Практическа подготовка” предвижда провеждането на стаж по специалността в транспортни и логистични фирми с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като инженери на различни нива на управление.
Випускникът трябва да има следните компетенции:
 • да планира, организира и ръководи експлоатацията и ремонта на автомобилната техника в транспортни или други фирми и предприятия;
 • да планира и реализира автомобилен транспорт в регионален, национален и международен мащаб;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси свързани с поддръжката и ремонта на автомобилна техника.
 • да притежават фундаментална техническа подготовка и знания в областта на автомобилната техника и транспортната логистиката;
 • да изработват и вземат целесъобразни и технически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да провеждат изследователска дейност, като анализират проблемите и причините,
 • които ги пораждат;
 • да притежават необходимата етика, езикова подготовка, знания и умения за работа в екип.
2. Професионална реализация на випускника.
След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заема следните длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • Ръководител или участник в планирането, организацията и поддръжката на автомобилна техника и паркове, както и транспортното осигуряване в предприятия и фирми от средния и малкия бизнес;
 • Да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • Участие в научни изследвания и проекти;
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на автомобилната техника и транспорт;
 • Да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции:
3.1. Нови знания:
 • по фундаменталните инженерни дисциплини;
 • по инженерните дисциплини в областта на експлоатацията на автомобилната техника и други специални машини и съоръжения;
 • по теоретичните основи на транспортната логистика;
 • по организацията и управлението на производствени и технологични процеси;
 • по теоретичните основи за управление на качеството с изискванията на стандартите от серията ISO 9001;
 • по основните закони и методи за количествен анализ на базата на естествените науки.
3.2. Изградени нови способности:
 • да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на образци техника и различни системи и обекти;
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията ISO 9001;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да прилага правната и нормативна уредба;
 • да умее да ползва и разчита техническа, справочна и икономическа документация;
 • да владее терминологията в областта на управлението и логистиката;
 • ефективно да управлява поверените му информационни, материални, финансови и човешки ресурси;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да умее да работи с текстообработващи програми, електронни таблици, програми за презентации и бази от данни;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си.
 • да управляват качеството и да оценяват риска;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
3.3. Ценностни ориентации и нагласи:
 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към самообучение през живота си;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда.