Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Логистика на сигурността”

Факултет
„Общовойскови”
Образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”
Професионалнa квалификация
„Мениджър”
Форма на обучение
Редовна и задочна
Срок на обучение
4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Логистиката като понятие произлиза от старогръцки корен logosот тук Logisticos и означава сметка, способен в изчисляването, пресмятането. В съвременната теория и практика служи да опише една много стара практика по доставките, транспорта и съхранението на стоки и суровини. Използвана за пръв път във военната област, логистиката е управленска концепция за движението на материалните и информационните потоци за постигането на определени цели с възможно най-малки разходи, като се държи сметка и за времето, и за мястото, и за пространството. Определена като съвкупност от определени фази, с конкретизирани функции и задачи, в условията на динамични промени в средата за сигурност на логистиката се гледа като на „едно от най-сериозните предизвикателства пред адаптирането на ВС към изискванията на съвременните експедиционни операции и трансформацията на логистичната система към интегрирана, мобилна, единна за мирно и военно време система за логистично осигуряване на ВС, адекватна на структурата, мисиите и задачите на войските и силите, с възможности за ефективно и ефикасно използване на материалните ресурси за отбрана”. За да отговори на тези предизвикателства, към логистичната система на БА се предявяват определени изисквания, насочени към осигуряването на: висока мобилност на войските и силите при развръщането им; икономична, ефективна и ефикасна логистична подкрепа в отговор на приоритета за постигане на необходимите способности за сигурност и отбрана при дефицит, като реално проявление на зависимостта „ресурси – способности”; автономност на логистичните формирования и на провежданите операции; съвместимост с коалиционните и съюзническите войски. В съответствие с това се определя насочеността на обучение по специалността „Логистика на сигурността“.

Учебният план за обучение по специалността “Логистика на сигурността” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 932 часа лекции и 1303 часа упражнения. Структуриран е в 5 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 49 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити – 25 учебни дисциплини; текущи оценки – 23 учебни дисциплини и курсов проект – 1. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 – за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност “Логистика на сигурността” се издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “мениджър”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните модули в учебния план са:

Първи модул “Фундаментални учебни дисциплини” включва учебните дисциплини Приложна математика, Основи на политологията, Химия, Основи на икономиката, Философия, Информатика, Бизнес етика и деонтология, Култура на речевото общуване, Здравословни и безопасни условия на труд, Екология , Управление на международни кризи и конфликти или Управление на риска, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната им подготовка при обучението по специалността.

Втори модул „Управление и логистика“ съдържа в себе си учебните дисциплини, които формират мениджърските знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са включени следните дисциплини: Основи на логистика, Маркетинг, Логистика на снабдяването, Основи на управлението, Прогнозиране и планиране, Икономическа статистика, Микро- и Макроикономика, Финанси, Теория на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Търговско право, Количествени методи в логистиката, Стокознание, Управление на ресурси, Транспортна логистика,Стандартизация и кодификация, Производствена логистика, Управление на жизнения цикъл, Управление на човешките ресурси или Организационно поведение, Системи въоръжение и техника или Бойни и технически средства и системи, Експлоатация и поддръжка на инфраструктура или Транспортна инфраструктура, Митнически процедури в международния транспорт или Митническа политика, Риторика или Логика Управление на проекти, Бизнес-комуникации в логистиката, Стратегическо управление.

Трети модул „Чуждоезикова подготовка“ включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки.

Четвърти модул „Физическа подготовка“ е насочен към физическото възпитание на обучаемите в хорариум от 240 часа, като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло.

Пети модул „Практическа подготовка“ предвижда провеждането на стаж по специалността в бизнес структурите с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията  като мениджъри на различни нива на управление.

Подреждането на учебните дисциплини в посочените модули по семестри е подчинено на философията за  логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка -  надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

За специалността “Логистика на сигурността” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област "Социални, стопански и правни науки".

Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на базова компетентност в областта на социалните, стопанските и правните аспекти на логистиката за сигурност.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да притежава фундаментална икономическа подготовка и  знания в областта на логистиката и особеностите на логистиката за сигурност;
 • да изработва и вземат целесъобразни и икономически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да осъществява икономично, ефективно и ефикасно управление на ресурсите в сектора за сигурност;
 • да управлява движението на материалните и информационните потоци в логистичната верига;
 • да управлява жизнения цикъл на продуктите със стартегическо значение за наьионалната и международната сигурност;
 • да управлява аквизиционните процеси по иницииране, проектиране, разработване, изпитание, договориране, производство, въвеждане в експлоатация, логистична поддръжка, модифициране и извеждане от употреба на въоръжение и други системи, доставки или услуги (включително строителни) за целите на Въоръжените сили;
 • да провежда изследователска дейност, като анализират проблемите и причините, които ги пораждат, генерират алтернативи и управляват риска;
 • да притежава необходимата бизнес етика, езикова подготовка, знания и умения за работа в екип.

2. Професионална реализация:

 • мениджър на различни управленски нива в отбранителната индустрия и останалите бизнес организации;
 • мениджър по ресурсите;
 • мениджър по логистиката;
 • мениджър по аквизицията;
 • мениджър по маркетинг;
 • мениджър по дистрибуция;
 • финансов мениджър;
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Обучението по специалността се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания:

 • по фундаменталните икономически дисциплини;
 • за основите на логистиката и особеностите на логистиката за сигурност;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за организацията на счетоводния процес;
 • по маркетинговата политика на бизнес организациите;
 • за стандартизацията и кодификацията на продуктите за сигурност;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на запасите;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за управлението на жизнения цикъл на продуктите за сигурност;
 • за управлението на инвестиционните проекти в сектора за сигурност;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.

3.2. Изградени нови способности:

 • да  ръководят логистичните процеси в отбранителната индустрия и останалите бизнес организации;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси в сектора за сигурност;
 • да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение, транспортиране и съхранение;
 • да ръководят  прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането;
 • да предлагат оферти, водят преговори и сключват сделки;
 • да използват счетоводната информация за изработването и вземането на управленски решения;
 • да анализират логистичните разходи и разкриват резервите за тяхното намаляване;
 • да анализират финансовото състояние на предприятието и вземат обосновани управленски решения;
 • да съдействат за повишаване качеството на логистичното обслужване;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи в сектора за сигурност;
 • дауправляват качеството и да оценяват риска;
 • да  внедряват подходите за портфолийно управление на проектите за развитие на въоръженията и техника;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да  прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват справочна документация и информация.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.