Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Строителни и специални машини”

Факултет
„Общовойскови”
Образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”
Професионалнa квалификация
„Инженер по строителни и специални машини”
Форма на обучение
Редовна и задочна
Срок на обучение
4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

За специалността “Строителни и специални машини” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта „Технически науки”.

Учебният план за обучение има за цел получаване на базова компетентност по планиране, организиране и ръководене в областта на ресурсното и технологично осигуряване дейността на гражданските структури и системи при кризисни ситуации. Той е предпоставка за активно гражданско участие и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност, в областта на ресурсното и технологично осигуряване дейността на гражданските структури и системи. Тя е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда, и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план за обучение по специалността „Строителни и специални машини” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 1068 часа лекции и 1167 часа упражнения, като присъствените са 1004 часа лекции и 488 часа упражнения. Структуриран е в 6 модула, като учебните дисциплини са обособени в задължителни, избираеми и факултативни блокове, в които са включени 40 учебни дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол, както следва: семестриални изпити - 24 учебни дисциплини; текущи оценки - 24 учебни дисциплини и курсови проекти - 8. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края па всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса па обучение - 240, от които 10 - за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност „Строителни и специални машини” се издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “инженер по строителни и специални машини”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните модули в учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” включва задължителните учебните дисциплини „Висша математика”, „Химия”, „Философия”, „Здравословни и безопасни условия на труд”, „Информатика”, „Физика”, „Екология”, „Култура на речевото общуване”, „Икономика”, „Деонтология и бизнес етика”, както и избираемите дисциплини „Риторика” и „Логика”, които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната им подготовка при обучението но специалността.

Втори модул „Общоинженерни дисциплини” съдържа в себе си учебни дисциплини, които формират базовите инженерни знания и умения на обучаемите по специалността. В задължителните учебните дисциплини са включени следните дисциплини: „Механика и съпротивление на материалите”, „Термодинамика и топлопренасяне”, „Управление на качеството и риска”, „Анализ и оценка на риска”, „Хидравлични и пневматични устройства и системи”, „Електронни системи и елементи за събиране и обработка на информация”, „Стандартизация и проектиране”, „Материалознание”, „Подемно-транспортна и манипулационна техника”, „Eлементи на машини и системи”, „Производствени и строителни технологии”, „Инженеринг на околната среда”. Избираемите учебните дисциплини са: „Технически средства и системи за строителство и възстановяване”, „Сградни инсталации”, „Производства и производствени системи”.

Трети модул „Специализиращи дисциплини” съдържа в себе си учебните дисциплини, които формират специалните инженерни знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са включени следните дисциплини: „Конструкция на инженерна и специална техника и оборудване”, „Теория и ефективност на инженерни машини”, „Теория и устройство на инженерните базови и специални машини”, „Системи за управление и контрол в инженерните машини”, „Сервизни технологии на инженерна техника”, „Строителни материали и възстановителни технологии”, „Практическа подготовка по експлоатация на инженерна и специална техника и инструменти”, „Ремонт и евакуация на инженерна техника”. Факултативни учебни дисциплини са: „Взривни работи и технологии” и „Организация, управление и оценка на ефективността на комплекси от инженерни и специални машини”.

Четвърти модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език с хорариум 150 часа, в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за работа в многонационална среда;

Пети модул „Физическа подготовка” е насочен към физическото възпитание на обучаемите с хорариум от 240 часа, като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло;

Шести модул „Практическа подготовка” предвижда провеждането на стаж по специалността с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като инженери на различни нива.

Подреждането на учебните дисциплини, в посочените модули, по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на инженерните и мениджърските знания, и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка – съпътстваща подготовка – надграждане на знанията и уменията. В резултат на това, в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
 • да прилага инженерните методи и модели при планиране, управление и поддържане на технически системи в инфраструктурни обекти;
 • да участва в разработването, организацията и експлоатацията на строителни и специални машини;
 • да планира, организира и ръководи възстановителните технологии на инфраструктурни обекти;
 • да планира, организира и ръководи химичния, радиационния и екологичен мониторинг;
 • да планира, организира и ръководи съхраняването и неутрализацията на видове бойни припаси;
 • да извършва технически експертизи;
 • да оценява качеството, разкрива проблемите, анализира причините, генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;        
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия.

2. Професионална реализация:

 • като организатор и изпълнител в поддържането, експлоатацията на строителни и специални машини и възстановяването на инфраструктурни обекти;
 • да организира и ръководи  неутрализацията на видовете бойни припаси в специализираните структури;
 • като експерт в структурите на РИОСВ, „Пожарна безопасност и защита на населението” и частния сектор на длъжности свързани с безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • да участва в развойна, консултантска и експертна дейност при кризисни ситуации съобразно неговата квалификация;
 • да участва в разработването на научни изследвания и проекти в сферата на техниката и технологиите;
 • да заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

 • за математически и инженерни методи, необходими за техническата подготовка;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за теоретичните основи на автоматични системи и тяхното приложение;
 • за същността на процесите и явленията в обществото;
 • за теоретичните основи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001;
 • за правните основи и нормативната уредба във страната и специализираните структури;
 • за основните принципи, методи и средства за управление;
 • за вземане на решения при управление на кризи от различен характер;
 • за управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси.
 • за теоретичните основи на конструкцията, динамиката, ергономиката и експлоатацията на строителните и специални машини;
 • за планиране, провеждане и отчитане на експлоатацията на строителните и специални машини;
 • за провеждане на диагностика и ремонт на строителните и специални машини;
 • за устройството, действието, използването, обслужването и съхраняването на строителните и специални машини;
 • за организацията и управлението на техниката и технологиите на взривните работи във възстановяването на инфраструктурни обекти.

3.2. Изградени нови способности:

 • да извършват якостно-деформационни и размерни изчисления на механични конструкции;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да планират, провеждат и отчитат експлоатацията и ремонта на строителни и специални машини и инфраструктурни обекти ;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да прилагат научен подход при анализ и оценка на риска и взема целесъобразни управленски решения;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да вземат участие при разработването проекти за химичен, радиационен и екологичен мониторинг.