„Административна и информационна сигурност” - за специалисти

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Експерт по сигурността”
Форма на обучение
Задочна
Срок на обучение
1,5 години (3 семестъра)
Обучаващи звена
 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.
Език за провеждане
Български език
Изисквания
Кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления „Национална сигурност”, „Комуникационна и компютърна техника” и „Военно дело”.

 

Специалността „Административна и информационна сигурност” е предназначена да подготвя кадри със задълбочена квалификация в областта на националната сигурност с образователно- квалификационна степен “магистър”, способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция.

Учебният план за обучение по специалността „Административна и информационна сигурност” е с общ хорариум 807 учебни часа, от които 299 часа лекции и 508 часа упражнения. Включени са 14 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриални изпити - 10; текущи оценки - 4. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 90, от които 15 за защита на дипломна работа. При завършване на обучението по специалност „Административна и информационна сигурност” се издава диплома за завършена ОКС „Магистър” с професионална квалификация „Експерт по сигурността”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Дисциплините, които се изучават са:

Национална сигурност, Информационна сигурност, Документална сигурност, Фирмена сигурност, Информационни технологии и сигурност, Мрежова сигурност, Системи за охрана, наблюдение и контрол, Системи за съхранение на данни, Практическа подготовка, Технологични решения за информационна сигурност или Сигурност на електронната търговия, Управление на информационната сигурност или Биометрични системи за сигурност, Администриране на компютърни мрежи, Администриране и сигурност в интернет, Приложен софтуер за информационна сигурност.

Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа в административни звена по сигурността в структурите на Президентство, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, останалите министерства, държавните и изпълнителните агенции, Гражданска защита, областните и общинските администрации, структурите по отбранително-мобилизационна подготовка, както и за експертна дейност в търговските дружества и различните политически и обществени организации и др.

Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посочените институции, организации и сектори e резултат от подготовка на студентите по учебен план, съгласуван и подкрепен от Военна академия “Г. Раковски” и Академията на МВР, и от високото качество на организация и провеждане на учебните занятия.

В хода на учебния процес студентите придобиват знания по основите на националната сигурност, защитата на класифицираната информация, основите на административното право и административния процес. Запознават се с целите, задачите, елементите, структурата и функциите на подсистемите на националната сигурност, както и с взаимовръзките и взаимодействието между тях с приоритет на административния и информационния аспект на сигурността в корпорацията.

Студентите изучават основите на управлението на звена по сигурност и начините за вземане и оптимизиране на решения в условия на риск и неопределеност. Развиват необходимите умения за организиране на експертната дейност по защита на информацията на звена по сигурността.

Придобиват и задълбочават знания си за информационните и комуникационните системи, за криптография на комуникационните и информационни системи, както и за системите за охрана, наблюдение и контрол. Усвояват специализирани знания за системите за съхранение на данни.

Като резултат от изучаването на специализирани дисциплини и практики студентите ще изградят познания и умения да работят с нормативните документи, регламентиращи изграждането и защитата на елементите на системите за сигурност и по-конкретно административната и информационната сигурност. Ще могат обективно и точно да оценяват обстановка в страната и корпорацията и влиянието на външни фактори и събития върху тях. Ще формират знания и умения за вземане на оптимални експертни решения с използване на съвременни методи за ръководене на звена по сигурността, отнасящи се до информационните й аспекти, и да поемат отговорност за планиране и осигуряване на защитата им.

Студентите получават основна подготовка по национална сигурност; информатика; информационни технологии; информационна, документална и фирмена сигурност; компютърни мрежи и мрежова сигурност и сигурност на автоматизирани информационни системи в интернет среда.

Подготовката по информатика и информационни технологии им дава възможност да работят със съвременни компютърни системи, с основни пакети от приложни програми в различни програмни среди.

Практическата подготовка е насочена към формиране на умения за работа в екип и придобиване на комуникативни умения, позволяващи приспособяване към спецификата на общуване с представители на различни социални сфери и с различни адресати.

За обучение по специалността се използват следните приоритетни направления и технологии:

 • създаване на условия за творчество чрез провеждане на занятия с проблемно-ситуативен характер;
 • внедряване на система за самостоятелно овладяване на знания чрез използване на съвременни информационни технологии;
 • приложение на игровото, ситуативното и виртуалното моделиране;
 • всестранно ресурсно осигуряване на подготовката на специалистите.

Специализираната подготовка е насочена към изучаване на:

 • Информационните аспекти на сигурността;
 • Технологични решения за информационна сигурност;
 • Управление на информационната сигурност;
 • Администриране на компютърни мрежи;
 • Администриране и сигурност в интернет;
 • Приложен софтуер за информационна сигурност;
 • Сигурност на електронната търговия;
 • Биометрични системи за сигурност.