„Административна сигурност“

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър по национална и регионална сигурност”

Форма на обучение: Задочна и дистанционна

Срок на обучение: от 1 до 2 години (от 2 до 4 семестъра)

Обучаващи звена: 

 • факултет „Сигурност и отбрана” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от област на висшето образование.

Характеристика:

 1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

Магистърската програма по специалността „Административна сигурност“ е предназначена за обучение в интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Сигурност и отбрана”.

Програмата има за цел да осигури оптимално хармонизирана подготовката на обучаемите, специализирани знания за работа в различните управленски и административни звена в сферата на националната сигурност. Това ще им даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност. Също така ще им позволи да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сектор.

Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, факултативни и избираеми дисциплини по магистърска програма „Национална сигурност“ за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана” гражданска специалност „Административна сигурност” с професионална квалификация „Магистър по национална и регионална сигурност“.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да осъществяват добра адаптация, приемственост и приложимост на съхранени и развитие на нови способности;
 • да имат обща представа за същността на системата за сигурност и отбрана;
 • да изработват и вземат целесъобразни и обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да умеят да провеждат изследователска дейност по проблемни въпроси;
 • да притежават необходимата етика, езикова подготовка, знания и умения за работа в екип;
 • да притежават основни теоретични знания за изграждането и функционирането на системата за сигурност и отбрана в един динамично променящ се свят;
 • да управляват закономерностите на взаимодействието между публичното управление и науката в сферата за сигурност и отбрана, като императив за успешното обществено развитие.

Випускникът от специалността „Административна сигурност” се готви интелектуално, нравствено, професионално и лидерски за реализация като гражданин и експерт по сигурността. Като резултат от изучаването на специализирани дисциплини и практики студентите ще изградят познания и умения да работят с нормативните документи, регламентиращи изграждането и защитата на елементите на системите на националната сигурност и отбрана, и по-конкретно – административната сигурност. Ще могат обективно и точно да оценяват обстановката в страната и влиянието на външни фактори и събития върху тях. Ще формират знания и умения за вземане на оптимални експертни решения с използване на съвременни методи за ръководене на звена от подсистемите на националната сигурност, отнасящи се до административните аспекти на сигурността.

 1. Професионална реализация

Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа в различни сфери на обществения живот и възможност:

 • да работят в областта на образованието и други сфери на сигурността и отбраната;
 • да участват в научни изследвания и проекти, свързани със сигурността на държавната и местната власт;
 • да заемат длъжности в държавната администрация и местната власт и в структурите на сигурността в други учреждения;
 • да извършват консултантска и експертна дейност по сигурността на държавните институции и неправителствени организации;
 • да заемат други длъжности, съответстващи на тяхната квалификация.
 1. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват знания за:

 • същността на основните проблеми в системата за национална и регионална сигурност;
 • организацията и задачите на структурите, обезпечаващи отбранителната сигурност и обществения ред;
 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността и отбраната;
 • изграждането и функционирането на системата на мениджмънт в обучаващите се организации;
 • управленските аспекти на всеобхватния подход при мениджмънта на знанията в интерес на сигурността и отбраната;
 • анализ в логико-исторически и функционално-съвременен аспект на проблемите на мениджмънта в обучаващите се организации в сферата на сигурността и отбраната;
 • административният аспект на сигурността в структурата на държавната и местната администрация и местното самоуправление;
 • основните системи за моделиране и симулации използвани в България и страните членуващи в НАТО;
 • последователността за въвеждане на данни в системите, редът за поставяне на задачи и подаване на команди, както и необходимото технологично време за планиране на действия.

3.2. Изграждат нови способности за:

 • работа с нормативните документи, регламентиращи изграждането и защитата на елементите на системите на националната сигурност;
 • използване на основните механизми и инструменти за осъществяване на взаимодействие и координация между подсистемите, компонентите и структурите за сигурност при противодействие на всякакви заплахи за сигурността на обществото и обществения ред;
 • оценка на обстановката в страната и влиянието на външни фактори и събития върху тях;
 • прилагане на творчески, технически и професионални управленски качества, необходими за заемането на ръководни и лидерски позиции в националните и международни служби и агенции, както и в частни неправителствени организации;
 • работа в екип и нееднородна среда с представители на различни граждански и военни организации;
 • усъвършенстване на отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 • извършване на консултантска и експертна дейност по сигурността на държавните институции и неправителствени организации;
 • самоусъвършенстване на знания и умения през време на цялата си професионална кариера.

 3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • етика на общуване в служебната йерархия;
 • изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.