„Аутсорсинг и киберсигурност“

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър-инженер/Мениджър аутсорсинг и киберсигурност”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

 • институт „Научноизследователска и иновационна дейност” от НВУ „В. Левски”;
 • факултет „Технически” от ЮЗУ „Н. Рилски”.

Език на провеждане: Български/Английски език

Изисквания: Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:
 • 3.7. „Администрация и управление”;
 • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”.

Характеристика:

За програмата

Магистърската програма „Аутсорсинг и киберсигурност“ е насочена към:

 1. Аутсорсинга като нова система за организация на бизнеса и един от най-бързо развиващите се сектори в българската икономика.
 2. Киберсигурността като важна част от корпоративната, националната и регионалната сигурност.

Цел

Целта на магистърската програма „Аутсорсинг и киберсигурност“ е да се стимулира профилната специализация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ за завършили висше образование в две ключови области:

 • 3. „Социални, стопански и правни науки“ и професионално направление 3.7. „Администрация и управление“;
 • 5. „Технически науки“ и професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“.

Магистърската програма „Аутсорсинг и киберсигурност“ е първата в страната програма, по която обучението се провежда от две висши училища – Национален военен университет „Васил Левски“ и Югозападен университет „Неофит Рилски“. В обучението ще бъдат привличани и представители на бизнеса, които чрез споделяне на своя експертен опит ще допринасят за практическата насоченост на обучението в посочените направления. Чрез свързаността и ефективното използване на споделени ресурси между партниращите си висши училища и бизнеса се отговаря на съвременните тенденции за необходимостта от квалифицирани специалисти.

Изградената специфична онлайн среда в двата университета способства за предоставянето на модерно електронно обучение на студентите, отговарящо на всички добри световни практики, включително за провеждане на дистанционно обучение.

Какво ще уча?

Обучението се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), които формират знания, умения и компетентности (лични и професионални) в областта на киберсигурността и аутсорсинга.

Придобиваните знания и умения в областта на киберсигурността се формират при изучаването на дисциплини насочени към програмните езици за разработване на аутсорсинг услуги, приложната криптография и сигурността в безжичните мрежи. Придобиваните знания и умения в областта на аутсорсинга се формират при изучаването на дисциплини насочени към управлението на аутсорсинг проекти и компании и съвременните тенденции и иновации в управлението на хора. Използваното дигитално съдържание на учебните програми при обучението по магистърската програма „Аутсорсинг и киберсигурност“ улеснява достъпа до учебни ресурси и дава възможност за преподаване, съобразено със съвременните образователни изисквания. Съчетанието на аутсорсинга и киберсигурността в магистърската програма я превръща в уникална, хибридна специалност и се явява навременен отговор на нуждата на бизнеса от квалифицирани специалисти в посочените направления.

Знания и умения

Завършилите магистърската програма „Аутсорсинг и киберсигурност“ ще получат знания, умения и компетентности (лични и професионални), които ще им позволяват да:

 1. Управляват аутсорсинг проекти и компании чрез разработване на стратегии за аутсорсинг, основаващи се на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти, прилагайки аналитични инструменти на дигиталния маркетинг и съвременните тенденции и иновации при управлението на хора.
 2. Ръководят и управляват екипи за планиране на киберзащитата на комуникационни и информационни системи чрез анализиране на възможните рискове, използването на необходимите защитни средства, реакция след евентуални пробиви и усъвършенстване на текущата информационна сигурност.

Възможности за реализация

 • Мениджъри по аутсорсинг и киберсигурност в предприемачески бизнес структури, аутсорсинг компании, държавната администрация, в консултантски фирми;
 • Мениджъри по аутсорсинг и киберсигурност в академичните структури;
 • Мениджъри по управление на споделени ресурси;
 • Академични длъжности в съответните области и професионални направления;
 • Други длъжности в публично-частния сектор, изискващи висше образование, съответстващи на професионалната квалификация и предприемачески дух.

Възможностите за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0005 – „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника,  4.4 Науки за земята и 3.7. Администрация и управление” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта – Академия за сухопътни войски „Николае Балческу“, гр. Сибиу, Университет „Спиру Харет”, гр. Букурещ и Технически университет по строително инженерство – гр. Букурещ, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 – „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3. Комуникационна и компютърна техника,  4.4. Науки за земята и 3.7. Администрация и управление”, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.