„Автомобилна техника и транспортна логистика”

Област на висше образование: Технически науки

Снимка
Диагностика

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър инженер”

Форма на обучение: Задочна и дистанционна

Срок на обучение: от 1 до 2 години (от 2 до 4 семестъра)

Обучаващи звена: 

 • факултет „Логистика и технологии” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: 
 • за срок на обучение 1 година (2 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” от специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика”;
 • за срок на обучение 1,5 години (3 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” от област на висшето образование „Технически науки”;
 • за срок на обучение 2 години (4 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” или ОКС „професионален бакалавър” в област на висшето образование „Технически науки”.

Характеристика:

Автомобилна техника и транспортна логистика
  Рекламна брошура

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността „Автомобилна техника и транспортна логистика” с образователно-квалификационна степен “Магистър” от професионално направление “Общо инженерство” в областта на висшето образование “Технически науки”. По заявка се издава европейско дипломно приложение.

Изучавани дисциплини:

 • Модул „Задължителни дисциплини” включва Компютърен инженерен анализ, Стопанска логистика, Автоматични системи в автомобила, Количествени методи в транспорта, Управление на проекти, Управление на транспорта в логистиката.
 • Модул „Избираеми дисциплини” включва Нормативна уредба на транспортната сигурност, Превоз на опасни товари, Сервизни технологии, Надеждност и диагностика; Електрофизични и електрохимични технологии в автомобилостроенето; Теория, анализ и оценка на риска в транспорта.
 • Модул „Факултативни дисциплини” включва Симулационно моделиране, Анализ на експериментални данни;
 • Стаж.

За срок на обучение – 1,5 години (3 семестъра) допълнително се изучават дисциплините: Конструкция на автомобила, Експлоатация на автомобила, Теория на автомобила, Електрообзавеждане на автомобила, Регулираща и управляваща техника.

За срок на обучение – 2 години (4 семестъра) допълнително се изучават дисциплините: Висша математика, Термодинамика, Механика на машините, Механика, Механика на флуидите

Професионална реализация на випускника.

Снимка
Ел. автоматика
 • Ръководител или участник в планирането, организацията и поддръжката на автомобилна техника и паркове, както и транспортното осигуряване в предприятия и фирми от средния и малкия бизнес;
 • Да работи в областта на образованието и в научни изследвания и проекти;
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на автомобилната техника и транспорт;

Обучаемите, завършили образователната програма придобиват нови знания:

 • по инженерните дисциплини в областта на експлоатацията на автомобилната техника и други специални машини и съоръжения;
 • по теоретичните основи на транспортната логистика;
 • по организацията и управлението на производствени и технологични процеси;
 • по теоретичните основи за управление на качеството с изискванията на стандартите от серията ISO 9001;
 • по основните закони и методи за количествен анализ на базата на естествените науки.

Обучаемите, завършили образователната програма са с изградени нови способности:

 • да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на образци техника и различни системи и обекти;
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията ISO 9001;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да прилага правната и нормативна уредба;
 • да умее да ползва и разчита техническа, справочна и икономическа документация;
 • да владее терминологията в областта на управлението и логистиката;
 • ефективно да управлява поверените му информационни, материални, финансови и човешки ресурси;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си.