„Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната”

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Експерт по човешки ресурси и връзки с обществеността в сектора за сигурност”

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение:  1 (една) година, 2 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело” Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната.

Характеристика:

Специалността „Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната”е предназначена да подготвя кадри със задълбочена квалификация в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, дейностите по обучение, кариерно развитие, трудовоправни отношения и сигурност на персонала и публичните комуникации в отбраната и сигурността с образователно-квалификационна степен "Магистър", способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция.

Обучението се провежда в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело”.

Дипломиралите се получават професионална квалификация експерт по „Човешки ресурси и връзки с обществеността в сектора за сигурност”.

Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа като есперти в областта на човешките ресурси и връзките с обществеността в управленските и административни звена в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, останалите министерства, в държавните и изпълнителните агенции по сигурността, в държавната администрация и частния сектор.

Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посочените институции, организации и сектори е резултат от подготовка на студентите по предлагания учебен план.

В хода на учебния процес студентите получават основна подготовка и задълбочават своите знания по управление на организацията, натрупване на информация за човешкия капитал и стимулиране на креативност и предприемачество в организацията и провеждане на дейностти по осъществяване на ефективна комуникации с вътрешните и външните публики.

Студентите придобиват компетентности за:

 •  управление и координиране на основните процеси на развитието на човешките ресурси;
 •  интегриране на човешките ресурси с бизнес стратегиите и практиките на организациите;
 •  изграждане на позитивен имидж и отношение на доверие и сътрудничество между институциите, целевите групи от вътрешната и външната общественост и средствата за масова информация.
 •  подбор, развитие и ефективно оползотворяване потенциала на хората в организацията за реализация на неината политика и цели;
 •  усъвършенстване на системата на трудово-правните отношения със служителите;
 •  изграждане и поддържане на информационни системи и бази от данни, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси;

Специализираната подготовка е насочена към създаване на способности за:

 • критична оценка на процесите на изменение предизвикани от технологиите и техните човешки измерения;
 • създаване на модели за идентифициране на лидери и програми за тяхното развитие в организацията;
 •  същността на медиите и медийната политика за сигурност;
 • търсене на подходящи инструменти за измерване на вътрешната и външна среда в конкретна организационна ситуация;
 •  същността на социалния маркетинг и рекламата;
 •  ефективна комуникация с вътрешните и външните публики;
 •  диагностика на проблемите в системата на организацията и организационната среда;
 •  прилагане на бюджетите при наблюдение и контрол на управленските дейности;

Практическите навици и качества на обучението формират умения за:

 •  работа с различните целеви групи;
 •  изграждане и поддръжка на модели за качествен подбор на персонала;
 •  избор на подходящи методи за реализация на усъвършенстването на персонала;
 •  управление на обществените кризи в организациите;
 •  планиране и управление на публичните комуникации;
 •  формулиране на задания за разработване на проекти, планиране и опоределяне на необходимите компетенции, усилия и ресурси;
 • планиране и организиране на ефективно използване на своето време при равномерно работно натоварване.
Предвидено е време за стаж във Въоръжените сили, Министерството на Вътрешните работи и други държавни и частни структури от системите за сигурност.